Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local

Coneix la naturalesa jurídica, elecció del membres de la Junta de Govern, les seves competències. Accedeix a les convocatòries i ordres del dia de les sessions de la Junta de Govern Local

 

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

Composició de la Junta de Govern Local

A través d'aquest enllaç podreu consultar l'edicte de l'Ajuntament d'Olèrdola publicat en el BOPB, referent a diversos acords adoptats en la sessió extraordinària de 12 de Juliol de 2019 del Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, en els quals s'aprova:- La creació de la Junta de Govern Local d'Olèrdola- La periodicitat de les sessions i la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local- L'establiment de les retribucions dels membres de la Corporació per la legislatura 2019-2023- D'altres acords d'interès públic.

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l'alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Calendari de les Juntes de Govern Local:

 En el cartipàs municipal del mandat 2019-2023 s'estableix que la periodicitat de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local serà cada quinze dies, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcalde. Les sessions es celebraran els dilluns, a comptar des del dia 22 de juliol, a les 19:30 hores. En cas de coincidència entre sessions de Junta de Govern Local i de Ple, es modificarà l’horari de la Junta de Govern per mitjà del Decret de l’Alcaldia de la convocatòria. En tot cas, les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.

 

Accedeix a les convocatòries, als ordres del dia  i a les actes de la Junta de Govern Local.

Avís

Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola no poden ser objecte de publicació en tot el seu contingut íntegre, no només pels requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, respecte aquelles parts de les actes que continguin dades de caràcter personal, sinó també per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d'aquest òrgan, i per tant vulneraria la legislació vigent. Les actes de la Junta de Govern Local, per tant, recullen la relació d'acords sotmesos a consideració així com el sentit del vot per part dels seus membres.

La fonamentació jurídica es basa en el dictamen de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de data 24 de febrer de 2011.

Document Actions