Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local

Coneix la naturalesa jurídica, elecció del membres de la Junta de Govern, les seves competències. Accedeix a les convocatòries i ordres del dia de les sessions de la Junta de Govern Local

 

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L'alcalde/ssa determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors/es que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors/es designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

Constitució i composició de la Junta de Govern Local

A través d'aquest enllaç podreu consultar el Decret de l'Alcaldia de data 7 de juliol de 2023 (2023DECR000469), mitjançant el qual es resol la constitució de la Junta de Govern Local d'Olèrdola per la legislatura 2023-2027, la periodicitat de les sessions i la delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l'alcaldia li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Calendari de les Juntes de Govern Local:

En el Decret de Constitució de la Junta de Govern Local es fixa que es celebraran periòdicament dues sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, els dilluns a les 19:30 hores de cada mensualitat, amb un interval de cada quinze dies entre ambdues, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcaldia. Les sessions es celebraran els dilluns, a comptar des del dia 24 de juliol de 2023, a les 19:30 hores.

Nota: El Decret de Constitució de la Junta de Govern Local també estableix que l’Alcaldia estarà facultada per a suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i també en supòsits excepcionals per motius justificats que quedaran degudament acreditats a l’expedient. Així mateix, podrà alterar les dates d’aquelles Juntes de Govern Local que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l’eficàcia en la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les sessions dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. En tot cas, les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.

Accedeix a les convocatòries, als ordres del dia  i a les actes de la Junta de Govern Local.

Avís

Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola no poden ser objecte de publicació en tot el seu contingut íntegre, no només pels requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, respecte aquelles parts de les actes que continguin dades de caràcter personal, sinó també per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d'aquest òrgan, i per tant vulneraria la legislació vigent. Les actes de la Junta de Govern Local, per tant, recullen la relació d'acords sotmesos a consideració així com el sentit del vot per part dels seus membres.

La fonamentació jurídica es basa en el dictamen de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de data 24 de febrer de 2011.

Document Actions