Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació de la bústia ètica i de bon govern

Què és, Quins objectius té, Quin és el seu àmbit d'actuació? Principals requisits i funcionament de l'eina

 

 • Què és la bústia ètica i de bon govern?

La bústia és un canal de comunicació electrònic segur que permet fer comunicacions o alertes de forma anònima i amb garantia de confidencialitat envers a conductes desenvolupades en la gestió municipal que puguin ser contràries al dret, als principis i valors ètics i a les regles de conducta que miren de tutelar l'ús correcte dels recursos públics, la resolució adequada dels conflictes d’interès, l’objectivitat i neutralitat de la gestió pública, el principi d’igualtat i el respecte a la dignitat de les persones.

La bústia ètica i de bon govern inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies.

Es tracta d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

La bústia ètica i de bon govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament d'Olèrdola, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). En aquests casos, però, no es pot garantir l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.

La seva gestió forma part de les funcions atribuïdes a la Comissió Antifrau de l'Ajuntament d'Olèrdola

En l’exercici de les funcions relatives a la Bústia Ètica i de Bon Govern, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament d'Olèrdola actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

 • Objectius de la bústia ètica i de bon govern

Des d’un punt de vista extern a l’Ajuntament, els ciutadans i ciutadanes podran informar d’aquelles males pràctiques o conductes irregulars de les que tinguin un coneixement cert o sospites fonamentades; també podran plantejar qüestions sobre dubtes que se’ls pugui generar dins de l’àmbit de la integritat.

Des de la perspectiva interna de la corporació, la bústia permetrà als càrrecs electes, directius i a la resta d’empleats públics

1. Formular consultes que tingui com a finalitat:

 • La interpretació i aplicació del Codi de conducta de l’organització o altres normes relatives a pràctiques professionals.
 • La necessitat de clarificar dubtes i dilemes de caràcter preventiu.
 • Obtenir una orientació davant d’una situació en què la persona no tingui clara la línia d’integritat

2. Comunicar infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En tots dos supòsits, extern i intern, el fons de la denúncia, comunicat o consulta podrà estar relacionat amb els fons europeus que pugui percebre la corporació. 

Pel que fa referència als referits fons i per extensió a la resta d’àmbits de la bústia, aquesta té per finalitat:

 • Fomentar la prevenció del frau i les irregularitats que afectin a fons europeus per sobre de les conductes reactives.
 • Fomentar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
 • Afavorir que els càrrecs electes i empleats públics compleixin els principis o regles ètiques, les polítiques de bon govern, i els principis de bona administració.
 • Promoure la col·laboració entre l'Ajuntament d’Olèrdola i la ciutadania per avançar en la incorporació dels valors ètics en la gestió pública.

 L’objectiu final de la bústia de l’Ajuntament d’Olèrdola és incrementar la confiança dels ciutadans i ciutadanes en la corporació i millorar la qualitat dels seus serveis.

 •  Àmbit d'actuació

Els àmbits envers els quals es podran fer alertes o denúncies sobre males pràctiques o conductes irregulars són les següents:

1. Des d’un punt de vista subjectiu:

 • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.
 • Actuacions públiques dels empleats municipals.
 • Actuacions de persones que formen part de l’organització de la corporació que intervenen en els àmbits de la contractació pública i de les subvencions així com els contractistes i els beneficiaris.

2. Des d’un punt de vista objectiu:

 • Infraccions de Dret de la Unió Europea que afectin als interessos econòmics o de la Unió o incideixin en el mercat interior, inclosa la percepció per part de l’ajuntament de fons de la unió.
 • Infraccions administratives greus o molt greus. En tot cas s’entenen incloses aquelles que suposin menyscapte de fons dineraris per la Hisenda Pública i per la Seguretat Social.
 • Fets delictius

Les denúncies presentades a la bústia relacionades amb els Fons europeus comunicaran accions o omissions de fraus i irregularitats en relació a aquells que hagi percebut  l’Ajuntament d’Olèrdola dins de l'àmbit de l’actuació municipal.

Els òrgans i entitats susceptibles de cometre fraus o irregularitats denunciables sobre fons europeus, són els que s'assenyalen a continuació:

 • Els òrgans i el personal de la plantilla de l’Ajuntament d’Olèrdola.
 • Les empreses contractistes en el marc de l'execució del contracte i, en especial, en la prestació dels serveis públics municipals.
 • Les persones i entitats que rebin subvencions municipals finançades total o parcialment amb fons europeus quan així ho disposin el conveni o les bases reguladores, en el marc de l'actuació subvencionada per l'Ajuntament d’Olèrdola.

No són susceptibles de ser tramitats mitjançant la bústia:

 • Els recursos administratius contra resolucions i actes administratius.
 • Les queixes, suggeriments, propostes i agraïments sobre el municipi o gestió d’algun servei municipal, atès que en aquests supòsits el canal més indicat per a fer-ho és el de Queixes i/o suggeriments.

 • Requisits:

La comissió antifrau comprovarà si la comunicació o denúncia pot ser admesa a tràmit, verificant el compliment de les següents condicions:

 • Que estigui degudament fonamentada
 • Que no incorri en falsedat manifesta.
 • Que entri dins de l’àmbit d’aplicació de la bústia.
 • Que contingui una descripció suficient detallada i objectiva de la conducta que vol comunicar, el/s fet/s i el/s responsable/s de la acció o omissió que motiva la comunicació o denúncia.
 • Que la comunicació no es fonamenti únicament en opinions.
 • Que els fets siguin versemblants, és a dir, que resultin creïbles dins del seu marc o context.
 • Que estigui formulada de forma correcta, adequada i amb un llenguatge i formes que no siguin ofensives.  
 • Qualsevol altre incompliment assimilable dins de l’àmbit de la integritat.

En el supòsit de consultes es comprovarà el compliment d’aquells requeriments que siguin d’aplicació.

Cas que del contingut de la comunicació s’evidenciï de manera manifesta l’existència d’un fet constitutiu d’un il•lícit penal es comunicarà de forma immediata al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, quan es vegin afectats els interessos financers de la Unió, per tal d’evitar la prescripció de la presumpta infracció.

Es recomana el següent:

 • Tenir en compte que els documents contenen rastres del dispositiu on s'han generat. Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents. Informeu-vos de les pautes i eines disponibles per esborrar les metadades.
 • El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions .txt,.rtf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.
 • No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.
 • Com funciona?

Un cop presentada la comunicació mitjançant la bústia, les persones obtenen a l’aplicació un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-lo.

Aquest canal segur de comunicació electrònica, que garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat, permet mantenir la col·laboració amb l'òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació.

Cal mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques d'investigació i de comprovació dels fets. 

La manca de resposta als requeriments d'informació formulats a través de la bústia pot comportar l'arxivament de les actuacions.

 

 • Seguiment de les comunicacions:

Un cop presentada la comunicació i admesa a tràmit, com a norma general en un termini de tres mesos, es procedirà a comprovar els fets.

Es farà mitjançant tasques d'investigació i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

Durant tot el procés s’inclouen mecanismes per garantir tant la integritat de les persones que aporten informació com la d'aquelles a les quals aquesta fa referència.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, podeu consultar les normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

 • Comunicacions anònimes:

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

- Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

- Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l'eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR. La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida. Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

 

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

 

 

 

Document Actions