Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple municipal

Naturalesa jurídica

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per tots els regidors.

Competències

El Ple, en conformitat amb el que disposa l'article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències :

Competències pròpies de caràcter indelegable:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions publiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d'administracions publiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

Competències de caràcter delegable:

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Tipologies de sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes:
      Ordinàries
      Extraordinàries
      Extraordinàries de caràcter urgent

El Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola

Està integrat per l'Alcalde i deu regidors i regidores del Consistori. Es reuneix el primer dimarts de mes de forma bimensual amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el President o que ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.
Juntament amb l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde, el Ple ha d'existir a tots els Ajuntaments, ja que constitueix l'òrgan màxim de govern de l'administració local.

El Ple de la Corporació ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local.

En aquesta legislatura, el Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola està presidit per l'Alcalde, Lucas Ramírez Búrdalo i format per 5 regidors més d'Alternativa per Olèrdola - Candidatura de Progrés, 1 Regidora de Junts per Catalunya ,  2 Regidores d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 Regidor d'Obrim Olèrdola i 1 Regidora no adscrita a cap partit polític. Podeu consultar tota la informació relativa als membres del Ple municipal a través del següent enllaç

Si vols obtenir la informació completa sobre la constitució i autoorganització del Consistori Municipal pots consultar el Cartipàs municipal  pel mandat 2019-2023: 

Accés al cartipàs municipal

NOTA: En data 28 d'abril de 2020 el Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola va aprovar per unanimitat les regles de funcionament dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament quant a la celebració de sessions a distància com a conseqüència del COVID19. Podeu descarregar-vos l'acord aquí
 
En data 28 d'abril de 2020, el Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola va aprovar per majoria un acord de modificació del règim de les sessions de Ple Municipal  per determinar un nou règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, les quals es celebraran el primer dimarts de cada dos mesos a les 19:30 hores, essent la primera sessió ordinària d’aquest nou règim el mes de juny de 2020. Podeu descarregar-vos l'acord aquí
 
En data 7 de juny de 2022 es va donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de la declaració efectuada pel regidor d'aquest Ajuntament, el Sr. Jordi Pardo Serrano, el 6 d'abril de 2022 (E2022001952), el grup polític municipal que s'ha constituït en aquest Ajuntament, és el següent: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC). Membre portaveu: Sr. Jordi Pardo Serrano. Podeu descarregar-vos l'acord aquí

 

 

Document Actions