Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local

Coneix la naturalesa jurídica, elecció del membres de la Junta de Govern, les seves competències. Accedeix a les convocatòries i ordres del dia de les sessions de la Junta de Govern Local

 

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L'alcalde/ssa determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors/es que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors/es designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

Constitució i composició de la Junta de Govern Local

A través d'aquest enllaç podreu consultar el Decret de l'Alcaldia de data 7 de juliol de 2023 (2023DECR000469), mitjançant el qual es resol la constitució de la Junta de Govern Local d'Olèrdola per la legislatura 2023-2027, la periodicitat de les sessions i la delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l'alcaldia li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Calendari de les Juntes de Govern Local:

En el Decret de Constitució de la Junta de Govern Local es fixa que es celebraran periòdicament dues sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, els dilluns a les 19:30 hores de cada mensualitat, amb un interval de cada quinze dies entre ambdues, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcaldia. Les sessions es celebraran els dilluns, a comptar des del dia 24 de juliol de 2023, a les 19:30 hores.

Nota: El Decret de Constitució de la Junta de Govern Local també estableix que l’Alcaldia estarà facultada per a suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i també en supòsits excepcionals per motius justificats que quedaran degudament acreditats a l’expedient. Així mateix, podrà alterar les dates d’aquelles Juntes de Govern Local que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l’eficàcia en la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les sessions dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. En tot cas, les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.

Accedeix a les convocatòries i als ordres del dia de la Junta de Govern Local.

Llibre d'Actes de la Junta de Govern Local  2023: (document en format .pdf que conté una relació descriptiva de les actes de les sessions de Junta de Govern local celebrades durant l'any 2023) Si ho preferiu també podeu descarregar-vos el document en format .xlsx (excel)

A continuació podeu consultar cadascuna de les actes anonimitzades de les sessions de Junta de Govern Local que han tingut lloc durant l'any 2023:

 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 16012023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 30012023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 13022023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 27022023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 13032023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 27032023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 11042023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 24042023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 08052023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 22052023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 14062023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 24072023
 • ACTA JGL_OLERDOLADE DATA  07082023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 21082023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 04092023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 18092023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 02102023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 16102023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 30102023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 13112023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 27112023
 • ACTA JGL_OLERDOLA DE DATA 18122023

Avís: Durant el febrer de 2024 l'Ajuntament ha contractat els serveis d'anonimització de la documentació relativa a les actes de la Junta de Govern Local per tal de poder-les publicar amb garanties suficients d'anonimització de dades de caràcter personal. La previsió de publicació de la documentació és per a finals del mes de febrer o principis del mes de març de 2024. Disculpeu les molèsties.

 

Document Actions