Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació general

Informació general sobre les eleccions al parlament europeu. Qui pot votar. On es pot votar. Com es pot votar

Què són el parlament europeu i les eleccions europees?

(Informació extreta  en data 26/01/2024 de la pàgina oficial del Parlament europeu: https://elections.europa.eu/es/how-to-vote/es/)

El Parlament Europeu és la única assemblea parlamentària multinacional del món elegida per sufragi directe. Els diputats al Parlament Europeu representen els interessos dels ciutadans de la UE a escala europea.

Cada 5 anys, els votants trien a més de 700 membres o eurodiputats per a representar a gairebé 450 milions d'europeus. Els eurodiputats treballen en el teu nom, debatent, elaborant i aprovant lleis sobre qüestions fonamentals per a la nostra vida quotidiana.

  • El Parlament defensa la llibertat, la igualtat i l'Estat de Dret en tota la UE i promou la democràcia i els drets humans a tot el món.
  • Elegeix al President de la Comissió Europea i vela perquè les institucions de la UE facin bé el seu treball.
  • Els eurodiputats decideixen com es gasta els diners de la UE i aproven el seu pressupost.

Informació general sobre les properes eleccions al parlament europeu de 9 de juny de 2024

Quins són els requisits per a votar?

Per a votar en les eleccions europees a Espanya has de complir aquests requisits:

  • Tenir 18 anys complerts el dia de la votació
  • Tenir la nacionalitat espanyola i residir a Espanya o a l'estranger (excepte si optes per votar en el teu Estat membre de residència), o ser nacional d'un altre país de la UE resident a Espanya.

On puc votar?

Nacionals espanyols o d'un altre país de la UE residents a Espanya:

A Espanya, pots votar per correu, o també en persona en la mesa electoral que et correspongui segons el cens electoral, que es basa en el teu lloc d'empadronament. Pots consultar les teves dades d'inscripció i la teva mesa electoral en aquesta pàgina. Abans de les eleccions, les autoritats nacionals competents elaboraran el cens a partir de la informació que facilitin els ajuntaments i consolats. Els votants tenen un termini de vuit dies per a consultar el cens i presentar reclamacions per canvi de domicili, que han de justificar, però només dins de la mateixa demarcació electoral (que correspon a una província o illa).

Nacionals espanyols que voten a l'estranger:

  1. Si tens nacionalitat espanyola i resideixes de manera permanent a l'estranger: En primer lloc, has d'estar inscrit en el registre consular de l'Ambaixada Espanyola del teu país de residència, que tramitarà d'ofici la teva inscripció en el Cens d'Electors residents-absents que viuen a l'estranger. A partir d'aquest moment, pots votar tant per correu com en urna (Article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General). Si optes per dipositar el vot personalment, hauràs de fer-lo entre vuit i tres dies abans de la jornada electoral (tots dos inclusivament) en una de les urnes habilitades en els consolats, ambaixades o locals electorals autoritzats en el lloc on estiguis inscrit com a resident. En tot cas, si desitges votar per correu, i sense necessitat de sol·licitar-ho prèviament, et remetran d'ofici tota la documentació necessària per a votar per correu, a l'adreça de la inscripció de cada persona de nacionalitat espanyola inscrita en el cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger.
  2. Si tens nacionalitat espanyola i resideixes de manera temporal a l'estranger: A més, el Reial decret 1621/2007 estableix un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger. Si és el teu cas, hauràs d'inscriure't com no resident en el consolat que et correspongui. A més, hauràs de sol·licitar personalment en el teu consolat la documentació per a poder votar des de l'estranger en un termini de 25 dies des de la convocatòria d'eleccions. Rebràs la documentació en el teu domicili. Finalment, hauràs d'enviar el teu vot per correu certificat a la teva mesa electoral a Espanya com a mínim quatre dies abans de les eleccions.

On haig de registrar-me per a votar?

Ciutadans espanyols que voten a Espanya
Si tens nacionalitat espanyola i resideixes a Espanya, no has de fer cap tràmit: les autoritats et registren en el cens electoral automàticament. No obstant això, si has canviat de domicili recentment, et recomanem que comprovis les teves dades a l'Oficina del Cens Electoral.
A més, pots consultar la llista del cens electoral a l'Ajuntament o consolat del teu lloc de residència i, si fos necessari, presentar una reclamació per a corregir les teves dades durant un termini de vuit dies a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d'eleccions.

Nacionals d'un altre país de la UE residents a Espanya
Per a empadronar-te, hauràs d'emplenar la fulla padronal i presentar la documentació requerida per l'ajuntament. A més, hauràs d'indicar on vas votar per última vegada al teu país d'origen per a evitar el doble vot i manifestar la teva voluntat de votar en les eleccions europees a Espanya.


Tens diverses opcions per a fer-ho:

  1. Per internet, a través del portal de l'Institut Nacional d'Estadística (INE)
  2. En persona en el moment de l'empadronament o més endavant (com a molt tard fins el dia 30 de gener de 2024 per a les properes eleccions del 9 de juny de 2024), lliurant a l'Ajuntament el formulari oficial (DFA) disponible en el propi Ajuntament o a la plataforma de l'INE.

Finalment, uns mesos abans de les eleccions, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) envia una notificació als nacionals d'altres països de la UE residents a Espanya que encara no han manifestat la seva voluntat de votar en les eleccions europees a Espanya.

Atenció! La OCE només envia la notificació una vegada: si no respons, entén que no vols exercir el teu dret a votar a Espanya.

Important: Cal recordar que els ciutadans europeus residents a Espanya que desitgin votar a Espanya han de manifestar el seu consentiment abans del 30 de gener del 2024, tret que ho hagin fet amb anterioritat.

Ciutadans espanyols que voten a l'estranger
Si ets espanyol i resideixes en un altre país has d'inscriure't en el Registre de Matrícula del Consolat amb temps suficient per a poder ser inclòs en el cens d'Electors residents-absents, entre 2 i 3 mesos abans de la convocatòria de les eleccions.

Si ets espanyol i resideixes habitualment a Espanya però et trobes temporalment a l'estranger, has d'inscriure't com no resident en el consolat que correspongui a la seva residència.

Fins quan puc registrar-me per votar?

Ciutadans espanyols que voten a Espanya
Si tens nacionalitat espanyola i resideixes a Espanya, no has de fer cap tràmit: les autoritats et registren en el cens electoral automàticament. No obstant això, si has canviat de domicili recentment, et recomanem que comprovis les teves dades a l'Oficina del Cens Electoral.
A més, pots consultar la llista del cens electoral a l'ajuntament o consolat del teu lloc de residència i, si fos necessari, presentar una reclamació per a corregir les teves dades durant un termini de vuit dies a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d'eleccions.

Nacionals d'altres països de la UE que voten a Espanya
Els ciutadans europeus residents a Espanya poden empadronar-se i manifestar la seva intenció de vot en eleccions europees en qualsevol moment. No obstant això, perquè les autoritats t'inscriguin a temps en el cens vigent de les eleccions europees, has de realitzar tots dos tràmits entre dos i tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions.
Els ciutadans europeus residents a Espanya que desitgin votar a Espanya han de manifestar el seu consentiment abans del 30 de gener del 2024, tret que ho hagin fet amb anterioritat.
La intenció de vot en eleccions al Parlament Europeu és permanent mentre l'elector no es manifesti en sentit contrari.

Ciutadans espanyols que voten a l'estranger
Si ets espanyol i resideixes en un altre país has d'inscriure't en el Registre de Matrícula del Consolat amb temps suficient per a poder ser inclòs en el cens, entre 2 i 3 mesos abans de la convocatòria de les eleccions.
Si ets espanyol i resideixes habitualment a Espanya però et trobes temporalment a l'estranger, has d'inscriure't com no resident en el consolat que correspongui a la teva residència. Una vegada convocades les eleccions, has de realitzar la sol·licitud de vot en el consolat en un termini de 25 dies des de la convocatòria.

Quins documents haig de presentar a la mesa electoral en el moment de votar?

Has de presentar un document d'identificació original en el qual aparegui la teva foto (no s'admeten fotocòpies): DNI, passaport o permís de conduir. També es pot presentar l'aplicació miDGT i la targeta de residència (en el cas de ciutadans de la Unió Europea que la posseeixin).

Quina assistència puc tenir com a votant amb discapacitat?

En el cas de votar presencialment: Els electors que no sàpiguen llegir o que, per qualsevol tipus de discapacitat, ja sigui visual, auditiva, intel·lectual o física, no puguin elegir la papereta o col·locar-la dins del sobre, poden recórrer a una persona de la seva confiança per a realitzar aquestes operacions.

A més, les persones cegues o amb discapacitat visual greu inscrites en el Cens Electoral, que sàpiguen utilitzar el braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), poden sol·licitar el maletí o kit de votació accessible que se'ls lliurarà en la mesa electoral el dia de les eleccions. Pots sol·licitar el vot accessible mitjançant una trucada al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000 des del dia de la convocatòria fins a 27 dies després (tots dos inclusivament). Pots consultar tota la informació sobre aquest tema en aquesta pàgina web del Ministeri de l'Interior.

Els col·legis electors i les taules de votació han de ser accessibles. Els membres de taula vetllaran perquè les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret al vot de la forma més autònoma possible, realitzant els ajustos raonables que siguin necessaris.

Si es comprovés que no existeix transport públic accessible fins al lloc de votació, l'Administració General de l'Estat facilitarà mitjans de transport adequats a les persones amb discapacitat motriu que així ho sol·licitin, de manera gratuïta, sempre que es disposi dels recursos pressupostaris. També hi haurà senyalització accessible.

En cas d'optar pel vot per correu: En el cas que un elector no pugui presentar personalment la sol·licitud de vot per correu en Correus a causa d'una malaltia o discapacitat (que haurà d'acreditar-se mitjançant certificat mèdic oficial gratuït), la sol·licitud de vot per correu podrà realitzar-se en el seu nom per una altra persona autoritzada per via notarial o consular mitjançant document que s'estendrà individualment. Posteriorment, la documentació també podrà ser recollida personalment pel representant, prèvia acreditació de la seva identitat. Si la persona no es troba en el seu domicili haurà de recollir-lo personalment en l'Oficina de Correus corresponent.

Puc votar per correu?

Sí, a Espanya pots votar per correu.Si, pel motiu que sigui, el dia de les eleccions no estaràs en la localitat on has de votar o no pots acudir al teu col·legi electoral, pots votar per correu. Abans hauràs d'haver-ho sol·licitat en persona en qualsevol oficina de correus (no t'oblidis el DNI original) o per via telemàtica en la web de Correus.

Ull! Si sol·licites el vot per correu ja no podràs dipositar el teu vot en l'urna en la teva mesa electoral.

Després de realitzar la sol·licitud, rebràs per correu certificat (hauràs de presentar el DNI per a recollir el sobre), en el domicili que has indicat, un sobre amb una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presentin a les eleccions i un sobre de votació, juntament amb el certificat d'inscripció en el Cens i un sobre amb l'adreça de la Mesa on et correspondria votar. Introdueix la papereta de vot de la teva elecció en el sobre de votació i tanca'l. Fica el sobre (o sobres, si hi ha més eleccions el mateix dia) de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral i envia'l per correu certificat (gratuït) abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. No necessita franqueig. Per a més informació pots consultar l'enllaç de la Junta Electoral Central.

Puc votar telemàticament?

No, a Espanya no és possible votar telemàticament en cap de les eleccions, tampoc en les eleccions europees.

Puc autoritzar una altra persona perquè voti per mi?

A Espanya no pots autoritzar una altra persona perquè voti per tu. Si el dia de les eleccions estaràs absent, pots tramitar el vot per correu. L'única excepció que contempla la llei és per malaltia. Si per motius de salut degudament acreditats, algú no pot desplaçar-se per a sol·licitar el vot per correu, pot autoritzar davant notari a una altra persona perquè reculli tota la documentació del vot per correu i el tramiti en el seu nom. Són els anomenats "poders electorals" i s'atorguen davant notari de manera gratuïta.

Document Actions