Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació general

Calendari electoral. Qui pot votar. On es pot votar. Com es pot votar

El proper 28 de maig se celebrem els eleccions municipals en què la ciutadania d'Olèrdola podrà decidir qui seran les regidores i els regidors que formaran part del consistori el proper mandat 2023-2027.

CALENDARI:

Dates de les eleccions municipals:

Del 10 al 17 d'abril: Exposició de les llistes del cens electoral vigent, període de reclamacions d'inclusió o exclusió.

2 de maig: Sorteig per decidir quins seran els membres de les meses electorals.

Del 12 al 26 de maig: Inici de la campanya electoral, a les 00:00 hores del 12 de maig, fins a les 24:00 hores del 26 de maig.

28 de maig: Eleccions

L’Ajuntament d’Olèrdola es constituirà, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós-electoral, el 20è dia (natural) posterior a la celebració de les eleccions, concretament el proper 17 de juny de 2023. Per al cas que s’interposés el referit recurs contenciós-electoral, la sessió de constitució tindria lloc el 40è dia (natural) posterior a la celebració de les eleccions, és a dir, el dia 7 de juliol de 2023.

Vot per correu:

Persones residents a l'Estat Espanyol

Del 4 d'abril al 18 de maig: Sol·licitud del vot per correi

Del 8 al 21 de maig: Enviament de la documentaicó per votar per coreu a càrrec de l'Oficina del Cens Electoral.

Del 8 al 24 de maig: Remissió del vot per correu dels electors

Els ciutadans espanyols residents temporalment a l'estranger quan s'inscriuren en el Consolta corresponent declaren a quin municipi espanyol volen que s'assigni el seu vot.

Documents relacionats:

 

QUI POT VOTAR:

El cens vigent per a les eleccions serà el que es va tancar l'1 de febrer de 2023, que recull els moviments esdevinguts fins al 30 de gener de 2023 comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils. Les reclamacions estimades s’incorporaran a aquest cens.
 

A les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 hi poden participar:

 • Els ciutadans espanyols que constin inscrits al cens electoral.
 • Els ciutadans no espanyols residents a l'Estat espanyol, que siguin nacionals de països de la Unió Europea o països amb acords que els reconeguin aquest dret (són els residents estrangers els països dels quals permetin el vot als ciutadans espanyols en aquestes eleccions de manera recíproca, en els termes d'un tractat).
 • Els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a l'Estat espanyol, podran votar a les eleccions municipals si prèviament s'han inscrit en el cens electoral. Per a la inscripció al cens electoral es requereix la inscripció prèvia al Padró municipal i haver manifestat la voluntat d'exercir el dret de sufragi a l’Estat espanyol en les eleccions municipals.
 • Els ciutadans dels nacionals de països amb acords, que els reconeguin aquest dret , no espanyols, residents a l'Estat espanyol, si prèviament s'han inscrit al cens electoral. Per a la inscripció al cens electoral cal la inscripció prèvia al padró municipal i haver manifestat la voluntat d'exercir el dret de sufragi a l’Estat espanyol en les eleccions municipals. Aquests països són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.
 • En tots els casos, els ciutadans que vulguin votar han de tenir 18 anys o més el dia de les eleccions.

Documentació:

Per exercir el dret a vot, els electors s’han d’identificar amb els originals de qualsevol dels documents següents:

 • Document nacional d'identitat (DNI)
 • Passaport (amb fotografia)
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)
 • Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que en tinguin.
 • Targeta d'identitat, si es tracta de persones estrangeres nacionals de països amb els quals l’Estat espanyol hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.
 • Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d'origen, sempre que incloguin la fotografia de la persona titular. No importa que estiguin caducats, però han de ser els originals, no són vàlides les fotocòpies.
 

ON ES POT VOTAR

Per mitjà d’aquest tràmit podeu consultar el col·legi electoral que us pertoca per exercir el dret de vot a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Les dades actuals del cens i col·legi electoral són les definitives un cop s’ha tancat el cens electoral.

INE - Sede Electrónica - consulta de mesas y locales electorales

 

COM ES POT VOTAR

1. En persona:

Els ciutadans que vulguin exercir el dret de vot en aquestes eleccions s’han d’adreçar, de 9.00 a 20.00 hores del dia 28 de maig de 2023, a la mesa electoral que els correspongui i que l’Oficina del Cens Electoral els haurà notificat prèviament.

Cal recordar que...

La targeta censal és merament informativa, i en cap cas no és obligatòria per exercir el dret de vot ni serveix com a document identificador.

En cas que desconegueu la mesa electoral que us correspon, podeu consultar-ho durant la jornada electoral:

INE - Sede Electrónica - consulta de mesas y locales electorales

Al col·legi electoral corresponent i a la mesa assignada, un cop els membres de la mesa hagin comprovat la vostra identitat i que consteu a les llistes del cens, podreu lliurar el sobre amb la papereta de la candidatura escollida al president de la mesa, qui la introduirà a l’urna.

Qualsevol persona pot exercir el dret de sufragi actiu, conscientment, lliurement i voluntàriament, sigui quina sigui la seva forma de comunicar-ho i amb els mitjans de suport que requereixi (article 3.2 de la Llei orgànica del règim electoral general).

La Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei orgànica del règim electoral general deixa sense efecte les limitacions en l’exercici de sufragi per raó de discapacitat.

L’Administració ha de vetllar perquè es respecti el dret a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat i la no-discriminació per a la participació en la vida política i els processos electorals.

Cal presentar l’original de qualsevol dels documents següents:

 • Document nacional d’identitat (DNI)
 • Passaport (amb fotografia)
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)
 • Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que en tinguin.
 • Targeta d'identitat, si es tracta de persones estrangeres nacionals de països amb els quals l’Estat espanyol hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.
 • Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d'origen, sempre que incloguin la fotografia de la persona titular. No importa que estiguin caducats, però han de ser els originals, no són vàlides les fotocòpies.

2. Per correu:

Residents a l'Estat espanyol

Un cop convocades les eleccions, i fins al dia 18 de maig de 2023, data en què s'acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, els electors poden anar a qualsevol oficina de correus i sol·licitar l'imprès corresponent.

L'han de lliurar de manera presencial, emplenat degudament, a qualsevol oficina de correus, i acreditar la seva identitat davant l'empleat d'aquesta oficina presentant el DNI, passaport o carnet de conduir (en cap cas se'n pot presentar una fotocòpia), perquè en comprovi la signatura.

Els votants estrangers poden acreditar la identitat presentant un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l’Estat d’origen que inclogui la signatura i la foto de l’elector.

Els serveis de correus remeten la sol·licitud degudament emplenada a l'Oficina del Cens Electoral, que fa l'anotació corresponent a les llistes del cens. Per tant, l'elector que envia una sol·licitud de vot per correu, un cop ha estat admesa, ja no pot votar personalment.

A continuació, l'Oficina del Cens Electoral remet per correu certificat, al domicili que l'elector hagi indicat a l'imprès de sol·licitud, un sobre amb la documentació següent:

 • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a cadascun dels processos convocats.
 • Un sobre o sobres de votació.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
 • Un sobre en el qual figura l'adreça de la mesa on li correspondria votar.
 • Un full explicatiu.

Aquesta documentació l'ha de rebre l'elector personalment, després d'acreditar la seva identitat. Si no es troba al seu domicili en el moment de l'entrega, l'haurà d'anar a recollir personalment a l'oficina de correus corresponent.

Una vegada l'elector hagi triat la papereta de vot per a cada procés, l'ha d'introduir en el sobre de votació corresponent (si vol votar en blanc, no hi ha de posar cap papereta) i tancar-lo. Ha d'incloure el sobre o sobres de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa i remetre'l per correu certificat no més tard del 24 de maig. Aquest enviament és gratuït per a l'elector, ja que el Ministeri de l'Interior es farà càrrec de compensar l'operador postal per aquestes trameses mitjançant el pressupost electoral.

Correos lliurarà a les meses electorals la correspondència que pugui rebre fins a les 20.00 hores del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les 20.00 hores es remetran a la Junta Electoral de Zona i es destruiran.

Documentació necessària
 • Sol·licitud del vot per correu
 • Documentació identificadora: DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Els votants estrangers poden acreditar la identitat presentant un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l’Estat d’origen que inclogui la signatura i la foto de l’elector.
 • Les persones que no es puguin desplaçar per malaltia o discapacitat poden autoritzar una altra persona a votar per elles per mitjà d’una acta notarial. Aquesta persona ha de presentar l’acta notarial i un certificat mèdic oficial de la persona a qui representa. Més informació al web de les eleccions municipals del Ministeri d'Interior

Vot per correu dels electors residents a l'Estat espanyol que estiguin temporalment a l'estranger

Els electors residents a l'Estat espanyol (CER i CERE) que estiguin temporalment a l'estranger una vegada feta la convocatòria i que tinguin previst mantenir aquesta situació fins al dia de la votació, si volen participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com a no residents (els electors del CERE s'han d'inscriure en el registre d'estrangers) i sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral.

L’imprès de sol·licitud es pot obtenir als consolats i ambaixades i s’ha de lliurar personalment a l’oficina consular de carrera o secció consular de l’ambaixada o consolat espanyol situat més a prop de la residència a l’estranger.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 29 d’abril.

Per poder formular la sol·licitud, els electors han d’estar inscrits en el Registre de matrícula consular com a no residents. Aquests dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden fer en el mateix acte.

Una vegada proclamades les candidatures i acabat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral envia la documentació per poder votar.

Els enviaments han d’estar fets en tot cas no més tard del 16 de maig. A aquest termini, s’hi ha d'afegir el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l’estranger.

Un cop rebuda la documentació, els electors han d’enviar el vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 24 de maig.

És indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de correus de l’Estat corresponent, que certifiqui que s’ha enviat dins del termini previst.

El servei de correus ha de conservar fins al dia de la votació la correspondència adreçada a la mesa i aquest dia l’ha de traslladar de les 9.00 a les 20.00 hores.

Més informació a l’ambaixada o consolat, a www.ine.es o al web de les eleccions municipals del Ministeri de l’Interior

 Calendari:

Del 4 al 29 d’abril Sol·licitud de la documentació a la delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral
Del 2 al 16 de maig Enviament de la documentació a l’oficina consular, secció consular de l’ambaixada o consolat espanyol situat més a prop
24 de maig Data límit d’enviament de la documentació, per correu certificat.

Document Actions