Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Membres de les meses

President/a, vocals, interventors i apoderats, així com membres suplents de les meses electorals

President/a, vocals, interventors i apoderats

Les meses electorals consten d'un president o presidenta de mesa i dos vocals, escollits per sorteig entre les persones censades en una secció electoral, que tinguin menys de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure.

Cal recordar l'aspecte següent:

El dia de les eleccions, els presidents, vocals o suplents de les meses electorals que finalment siguin designats i designades com a titulars de la mesa tenen dret a una dieta de 70 euros.

Al municipi d'Olèrdola es preveu que el pagament s’efectuarà en efectiu el mateix dia de les eleccions. El personal habilitat per l'Ajuntament per a fer el pagament, es posarà en contacte amb cadascun dels membres per fer-los el pagament durant la jornada electoral.

Els treballadors que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de les eleccions tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tot el dia de les eleccions i a un permís retribuït durant les cinc primeres hores de l'endemà de les eleccions.

Els treballadors que acreditin la condició d'apoderats i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Les empreses retribuiran els permisos de caràcter no recuperable un cop els treballadors hagin justificat que han actuat com a membres de mesa o interventors.

Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no els poden ocupar persones que siguin candidates.

Els membres de les meses electorals, interventors i apoderats estan protegits pel sistema de la Seguretat Social en cas que es produeixin accidents durant la seva participació en les eleccions.

El dinar va a càrrec de cada membre de la mesa.

Si un ciutadà o ciutadana necessita un certificat assegurant que va ser membre d'una mesa electoral en les eleccions ja celebrades, s'ha de dirigir a la Junta Electoral de Zona , que és qui disposa de les actes per fer-ne la comprovació.

Membres suplents de les meses electorals

Els ciutadans nomenats suplents de presidents o vocals de les meses electorals estan obligats a presentar-se al col·legi electoral el dia de les eleccions a les vuit del matí, tal com es fa constar a la notificació del càrrec, ja que si no s'hi presenten, poden ser sancionats penalment.

Cal recordar l'aspecte següent:

Si aquests ciutadans han de treballar el dia de les eleccions, poden presentar la notificació del càrrec a l'empresa.. En cas que l'empresa no estigui d'acord amb aquest document, la Junta Electoral de Zona farà un certificat, passades les eleccions, en què consti que el treballador es va presentar al col·legi electoral a les vuit del matí i va signar el full d'assistència.

Document Actions