Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions a entitats en matèria d'esports

Descripció 

Tràmit per a sol·licitar subvencions que atorga l’Ajuntament d’Olèrdola, per tal de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin com a objectiu la realització d’activitats en materia de foment d'esports.

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes per al foment d’activitats i projectes que s’executin des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.

Formes de tramitació

Tramitació per Internet:

Les sol·licituds es presentaran telemàticament dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases específiques en el BOPB. (A comptar a partir de l'aixecament de la suspensió dels terminis en tràmits administratius).

La tramitació presencial no serà permesa. 

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2020

 Adjunt a la sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació :

(Nota: Cap sol·licitud de subvenció será tinguda en compte sense la documentació annexa necessària per a la seva tramitació)

Sol·licitud de subvenció 2020

Memòria descriptiva del projecte (Annex 1) 

Pressupost d’ingressos i despeses previst pel projecte/activitat (Annex 2)

Declaració responsable (Annex 3)

Acceptació de la subvenció  (Annex 4) - A presentar un cop atorgada -

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anirà degudament signada pel representant legal de l’entitat i serà original o còpia degudament autentificada. Cada entitat només podrà presentar una instància de sol·licitud adjuntant tants annexos com projectes subvencionables sol·liciti.

Tots els documents annexables tenen format PDF i hauran de presentar-se degudament signats de manera digital per part del/la representant legal de l'entitat o amb el segell de signatura electrònica de l'entitat.

No teniu signatura digital?

- Demaneu el certificat de signatura electrónica personal que us ofereix gratuïtament la Generalitat de Catalunya a través del següent ENLLAÇ

-Demaneu el certificat d'entitat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) a través del següent ENLLAÇ

Normativa reguladora:

Bases genèriques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de foment de projectes de cultura, esports i matèria social. (Publicades al BOPB de data 14/02/2020)

Normas y reglamentos generales para la adjudicación de subvenciones en el marco de la concurrencia competitiva, en la promoción de la cultura, los proyectos deportivos y la materia social. (Publicadas en el BOPB de fecha 14/02/2020)

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes d'esports. (Publicat a 12 de maig de 2020)

Normas y reglamentos específicos para la concesión de subvenciones bajo la concurrencia competitiva en relación con la promoción de proyectos deportivos. (Publicat a 12 de maig de 2020)

 

ACCÉS AL TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ 2019 (Fora de termini)

Instància de justificació.

Memòria de l’actuació.

Relació de despeses corresponents a l’activitat subvencionada.

Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i  procedència, o declaració de la seva inexistència.

Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració responsable.

Document Actions