Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de l’Ajuntament d’Olèrdola per ampliar la borsa de treball d’auxiliars administratius

Des d’aquest dimecres ja es pot presentar sol·licitud per prendre part de les proves selectives

dimecres 16 agost 2017

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió celebrada el 31 de juliol, ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a l’ampliació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves per cobrir necessitats que es produeixin, mitjançant contractacions laborals temporals o nomenaments de funcionaris interins de l’Ajuntament d’Olèrdola, pel sistema de concurs oposició. La categoria és la d’auxiliar administratiu/va, enquadrada en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2, dotades amb les retribucions que corresponguin segons la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

La borsa permetria cobrir necessitats de l’ajuntament quan es produeixin algun dels següents supòsits:

-L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.

-La substitució transitòria de titulars.

-L’execució de programes de caràcter temporal.

-L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.

-Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

La publicació íntegra de les bases de referència es realitza a través del portal municipal.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Olèrdola(Avinguda Catalunya , 12 de Sant Miquel d’Olèrdola) una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals o al qual es pot accedir a través de la pàgina web, d’acord amb l’establert en la clàusula tercera de les bases de referència, sobre la presentació de sol·licituds.

El termini per presentar sol·licituds ja ha començat aquest dimecres 16 d’agost (l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i finalitza als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Document Actions