Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oberta convocatòria per sol·licitar el Bo Lloguer Jove

Es pot sol·licitar fins el 17 de juny i permet obtenir una ajuda de 250 € mensuals

dijous 09 juny 2022

L'ajut del Bo Jove és una convocatòria de subvencions directes per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics. El bo jove és una ajuda de 250 euros mensuals que podran rebre els joves durant dos anys. S’atorgaran per ordre de sol·licitud fins que s’acabin els fons.

 A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

 Terminis

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. 

Documentació

Documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta. Per a més informació sobre la documentació, podeu consultar les bases reguladores.

  1. Documents d’identitat
  2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
  3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.
  4. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
  5. Llibre de família, si s'escau.
  6. El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  7. Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
  8. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte o document equivalent on s'ha d'ingressar la subvenció.
  9. Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer o cessió d'ús entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos

S’estableixen uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022.

Preu màxim del lloguer o cessió d'ús:

No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

- Lloguer, renda mensual o cessió d’ús per a l’habitatge: Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros

- En el supòsit d’habitatació no pot ser superior als imports següents: Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

 

Import de la subvenció

La quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides  no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

 

Més informació

Podeu trobar més informació sobre aquest ajut a la web de l'Agència de l'Habitatge en el següent enllaç.

Tambè podeu accedir a les Preguntes freqüents sobre el Bo Lloguer Jove.

També podeu veure aquest vídeo

 

Document Actions