Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S'aprova la llista provisional d’admesos per ampliar la borsa de treball d’auxiliars administratius

S’obre un termini de 10 dies hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions

dimarts 26 setembre 2017

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2017, va resoldre aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’ampliació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves per cobrir necessitats que es puguin produir a l’Ajuntament, mitjançant contractacions laborals temporals o nomenaments de funcionaris interins a l'Ajuntament d'Olèrdola.

La convocatòria i les bases esmentades es van fer públiques íntegrament en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olèrdola, en data 3 d’agost de 2017, finalitzant el termini per a la participació en data 13 de setembre de 2017.

En data 25 de setembre de 2017, s’ha aprovat la relació provisional d’admesos i exclosos en el procés, concedint-se un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la corresponent publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal municipal, per a la presentació d’esmenes i possibles reclamacions. Així mateix, s’hi s’estableix el calendari provisional per a la realització de les proves i es nomena el Tribunal qualificador d’aquestes.

De les 43 sol.licituds presentades, han estat admeses provisionalment 38.

Document Actions