Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Catàleg general de serveis i tràmits de l'Ajuntament

A continuació es mostra la relació de tots els serveis i tràmits de l'Ajuntament, on podreu consultar tota la informació relativa als mateixos així com accedir a la seva tramitació, si s'escau.

Presentació d'instància genèrica

Animals de companyia:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb la regidora

Tràmit d'inscripció (alta o baixa) al cens d'animals de companyia

Tràmit de llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos

Informació sobre les campanyes d'esterilització d'animals de companyia

Informació sobre el Centre d'Acollida d'Animals domèstics i adopció d'animals

Arxiu Municipal:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb l'arxiver municipal

Sol·licitud d'accés a la documentació arxivística

Sol·licitud d'assessorament en arxius i suport a la investigació

Accés a la informació i contacte per a donacions i cessions de documents al fons arxivístic municipal

Accés a informació digitalitzada de patrimoni cultural i memòria històrica

Accés als instruments de descripció de l'arxiu municipal

Accés a l'arxiu digitalitzat

Cementiri de Moja:

Accés a la informació general sobre la gestió del cementiri de Moja

Accés a la informació sobre serveis funeraris propers

Tràmit d'adquisició de nous títols funeraris

Tràmit de modificació de drets funeraris

Tràmit de transmissions de drets funeraris

Cessió d'espais i material municipal:

Tràmit de reserva d'ús dels locals, centres cívics i altres equipaments municipals

Tràmit de lloguer de material municipal

Tràmit de reserva de barbacoes a la Muntanyeta

Tràmit de sol·licitud d'acampada a la Finca de la Muntanyeta

 Consum:

Tramitació de reclamacions en matèria de consum i informació general del servei

Informació general sobre l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor (OMIC)

Cultura:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb la regidora

Informació sobre els serveis de biblioteca i sala d'estudis del municipi

Informació i tràmit d'inscripció al club de lectura

Tràmit de sol·licitud/justificació de subvencions a entitats en matèria cultural

 Accés al directori d'entitats culturals del municipi

Tràmit d'inscripció d'una entitat en el Registre d'Entitats del municipi

Ensenyament:

Informació general de l'àrea d'escoles bressol i petició de reunió amb la regidora

Informació general sobre l'escola bressol Gotims

Informació general sobre l'escola bressol El Pàmpol

Informació general sobre el procés d'inscripció a les escoles bressol del municipi

Informació general de l'àrea d'ensenyament i petició de reunió amb el regidor

Informació general sobre l'escola Circell de Moja

Informació general sobre l'escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta

Informació general sobre inscripcions escolar per alumnes de P3 fins a 6è de primària

Informació general sobre l'ensenyament de secundària

Esports:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb el regidor

Tràmit de sol·licitud/justificació de subvencions a entitats en matèria esportiva

Accés al directori d'entitats esportives del municipi

Tràmit d'inscripció d'una entitat en el Registre d'Entitats del municipi

Gent Gran:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb la regidora

Informació general sobre els casals d'avis del municipi i les activitats que s'organitzen

Habitatge:

 Informació general de l'àrea i petició de reunió amb la regidora

Tràmit d'inscripció a la borsa comarcal de lloguer

Informació sobre ajuts econòmics per a fer front al pagament del lloguer

Suport als propietaris per a l'accés al sistema de lloguer segur i rehabilitació d'habitatges

Accés als serveis del Consell Comarcal en matèria d'habitatge

Joventut:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb la regidora

Tràmit de sol·licitud/justificació de subvencions a entitats en matèria de joventut

Accés al directori d'entitats juvenils del municipi

Tràmit d'inscripció d'una entitat en el Registre d'Entitats del municipi

Medi Natural:

Informació general de l'àrea i petició de reunió amb el regidor

Informació sobre els serveis de recollida d'escombraries

Informació sobre el servei de deixalleria municipal

Informació sobre el servei de recollida de trastos i mobles vells voluminosos a domicili i accés al tràmit de petició de retirada

Informació sobre el servei de recollida de poda a domicili i accés al tràmit de petició de recollida

Informació sobre el sistema de recollida de roba i calçat usat

Informació sobre el sistema de recollida d'olis domèstics i residuals

Informació sobre el sistema de recollida de medicaments i de piles

Tràmit de sol·licitud de cessió de compostadors domèstics

Tràmit de sol·licitud de bonificació de la taxa de gestió de residus per ús de la deixalleria

Tràmit de sol·licitud de bonificació de la taxa de gestió de residus per realització d'autocompostatge casolà

Tràmit de sol·licitud de cremes agrícoles

Tràmit per a sol·licitud de neteja/tancament d'una parcel·la privada

Informació general sobre les campanyes ambientals de l'Ajuntament

Mitjans d'informació municipals:

 Informació general de l'àrea i petició de reunió amb el regidor

Accés a tota la informació dels mitjans de comunicació municipals

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

Petició d'informació general  sobre serveis i tràmits de l'Ajuntament

Padró municipal d'habitants:

Informació general sobre l'oficina de padró i contacte

Tràmit d'alta en el padró municipal d'habitants

Tràmit de modificació de dades personals en el cens del padró municipal d'habitants

Tràmit de modificació de domicili dins del mateix municipi

Tràmit de sol·licitud de baixa d'habitants d'un domicili per inscripció indeguda

Tràmit de sol·licitud d'expedició de volants d'empadronament

Tràmit de sol·licitud d'expedició de certificats de padró

Registre Civil i Jutjat de Pau:

Informació sobre l'estructura, funcions i personal de contacte del Registre Civil i Jutjat de Pau

Tràmit de petició de certificats de naixement, matrimoni o defunció en el Registre Civil

Tràmit de petició de tramitació d'expedients de matrimoni civil

Sanitat:

 Informació general de l'àrea i petició de reunió amb la regidora

Informació sobre les prestacions, horaris i contacte dels Consultoris mèdics del municipi

Informació sobre farmàcies autoritzades

Informació sobre les colònies de gats del municipi 

Informació sobre el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès-Garraf (CAAD)

Tràmit de comunicació/queixa per la presència de rosegadors o insectes a la via pública

Informació sobre la ubicació i funcionament de contenidors de gossos i pipicans

Seguretat Ciutadana:

Informació sobre el servei dels agents municipals i contacte

Informació sobre l'Agrupació de Defensa Forestal Rossend Montané (ADF)

Informació sobre le Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals

Informació sobre el Pla d'incendis per a les Urbanitzacions (PPU)

Informació sobre el Pla d'actuació municipal per a emergències (PAM)

Informació sobre la regulació municipal del civisme i la convivència

Tràmit del permís municipal per a la tinença d'armes de categoria 4ª (targeta d'armes)

Serveis econòmics, empresa i ocupació:

 Informació general de l'àrea d'hisenda  i petició de reunió amb el regidor

Impostos, taxes i preus públics

 Informació general de l'àrea d'empresa i ocupació  i petició de reunió amb la regidora

Accés al servei local d'ocupació

Informació sobre el programa de garantia juvenil

Accés al servei  d'assessorament d'empreses en matèria d'ocupació

Ofertes públiques de treball de l'Ajuntament

Servei de suport a la facturació electrònica

Serveis Socials

 Informació general de l'àrea de Serveis Socials i petició de reunió amb la regidora

Tràmit de programació de visita amb els/les professionals de Serveis Socials

Accés al catàleg de serveis oferts per l'equip bàsic de Serveis Socials del Consell Comarcal 

Tràmit de sol·licitud/justificació de subvencions a entitats en matèria d'acció social

Serveis Tècnics, Urbanisme i Via Pública

 Informació general de l'àrea Serveis Tècnics, urbanisme i via pública i petició de reunió amb el regidor

Tràmit de petició de reunió amb l'arquitecte municipal

Tràmit de petició de reunió amb l'enginyer municipal 

Accés al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i les seves modificacions

Accés al planejament urbanític derivat

Tràmit de comunicació prèvia d'obres

 Tràmit de llicència d'obres

Tràmit de comunicació prèvia d'ocupació en edificis

Tràmit de pròrroga de llicència d'obres

Tràmit de devolució de fiança de reposició de serveis i de runes per finalització d'obres

Tràmit de parcel·lació o certificat d'innecessarietat de llicència

Tràmit de declaració responsable d'activitats sense incidència ambiental

Tràmit de comunicació prèvia d'activitats sense incidència ambiental

Tràmit de comunicació prèvia ambiental d'activitats amb incidència ambiental (Annex III)

Tràmit de llicència ambiental d'activitats (Annex II)

Tràmit de comunicació prèvia de modificació d'activitats amb incidència ambiental

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis per activitats amb incidència ambiental

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats amb incidència ambiental

Tràmit de declaració responsable d'habitatges d'ús turístic

Tràmit de comunicació de canvi de titularitat d'una activitat

Tràmit de declaració responsable en matèria de salut alimentària

Accés a la Finestreta Única Empresarial (FUE)

Accés a la taula de classificació d'activitats del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya

Tràmit de comunicació prèvia d'ocupació de via pública

Tràmit de llicència d'ocupació de via pública

Tràmit de sol·licitud de rebaix de voreres per entrada i sortida de vehicles

Tràmit de llicència de gual permanent

Tràmit de sol·licitud de senyalització horitzontal de la via pública amb pintura groga

Informació del servei de sanejament de la via pública

Tràmit de comunicació/queixa de funcionament de la xarxa de clavegueram

Comunicació d'incidències a la via pública

Accés al catàleg de camins d'Olèrdola

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'exercici dels drets d'accés, oposició, cancel·lacio i rectificació de dades personals

Sol·licitud d'exercici del dret d'accés

Sol·licitud d'exercici del dret d'oposició

Sol·licitud d'expercici del dret de cancel·lació

Sol·licitud d'exercici del dret de rectificació

Seguiment públic de la gestió de les queixes o suggeriments presentats davant el Síndic de Greuges

Seguiment públic de la gestió de les queixes o suggeriments presentats davant el Síndic de Greuges

Document Actions