Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions a entitats en matèria cultural

Subvencions a entitats en matèria cultural

Descripció 

Tràmit per a sol·licitar subvencions que atorga l’Ajuntament d’Olèrdola, per tal de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin com a objectiu la realització d’activitats en matèria d’acció cultural.

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes per al foment d’activitats i projectes que s’executin des de l’1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024.

Formes de tramitació

Tramitació per Internet:

Les sol·licituds es presentaran telemàticament dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases específiques en el BOPB.  La tramitació presencial no serà permesa.  FINALITZA TERMINI : 22 D'ABRIL DE 2024

 

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2024 - TERMINI FINS 22/04/2024

 Adjunt a la sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació :

(Nota: No es tindrà en compte cap sol·licitud de subvenció sense la documentació annexa necessària per a la seva tramitació)

Sol·licitud de subvenció

Memòria i pressupost del projecte

Document pagament a tercers

Declaració responsable

Acceptació de la subvenció  (S'ha de presentar un cop la subvenció estigui concedida) 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anirà degudament signada pel representant legal de l’entitat i serà original o còpia degudament autentificada. Cada entitat només podrà presentar una instància de sol·licitud adjuntant tants annexos com projectes subvencionables sol·liciti.

Tots els documents annexables tenen format PDF i hauran de presentar-se degudament signats de manera digital per part del/la representant legal de l'entitat o amb el segell de signatura electrònica de l'entitat.

No teniu signatura digital?

- Demaneu el certificat de signatura electrónica personal que us ofereix gratuïtament la Generalitat de Catalunya a través del següent ENLLAÇ

-Demaneu el certificat d'entitat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) a través del següent ENLLAÇ

Normativa reguladora:

Bases genèriques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de foment de projectes de cultura, esports i matèria social. (Publicació al BOPB el 27 de desembre de 2023).  

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes de cultura. 

 

ACCÉS AL TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ 2023- TERMINI MÀXIM LLIURAMENT 31 de gener de 2025

Instància de justificació.

Memòria de l’actuació.

Relació de despeses corresponents a l’activitat subvencionada.

Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i  procedència, o declaració de la seva inexistència.

Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social // declaració responsable // Consentiment petició ajuntament. 

Document Actions