Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripció al Registre d'Entitats del Municipi

A través d'aquest apartat podeu veure tota la informació relativa al Registre Municipal d'entitats i si en sou una, podreu accedir a la tramitació electrònica de la sol·licitud d'inscripció al registre.

Què és el Registre Municipal d'entitats?

El teixit associatiu és una eina molt important per aconseguir una societat dinàmica, avançada i plural. Els municipis basen la seva activitat i dinamisme en les entitats i associacions que fan possible un ventall molt ampli d’activitats per tots els sectors de la ciutadania.

Olèrdola sempre ha comptat amb un teixit associatiu dinàmic, ric i plural; participatiu de la vida quotidiana. És per això que l’Ajuntament d’Olèrdola, conscient del paper de totes aquestes entitats i associacions en la tasca de dinamització de la participació ciutadania al poble, i amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici dels seus drets, va aprovar  l'any 2018 la creació d'un Registre Municipal d'entitats i el Reglament que el regula.

El registre municipal d'entitats d’Olèrdola té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats que hi ha al municipi, els seus objectius i la seva representativitat, amb la finalitat de fer possible una correcta política municipal de foment de llurs accions. Concretament, la inscripció de les entitats en aquest registre ha de permetre:

 1. Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les associacions del municipi.
 2. Conèixer-ne els objectius i la representativitat.
 3. Observar-ne l’evolució interna i la implantació social.
 4. Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.
 5. Propiciar-ne la participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi.

Entitats que poden inscriure's en el Registre:

El Reglament municipal d'entitats estableix que és requisit necessari per a l'exercici dels drets reconeguts a les Associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, la inscripció d'aquestes en el Registre d’entitats d’Olèrdola.

Poden formar part del Registre municipal d’entitats totes aquelles associacions que, sense ànim de lucre i legalment constituïdes, tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans. En particular, es podran inscriure les associacions de veïns i veïnes l’àmbit d’actuació de les quals comprengui, en tot cas, el terme municipal i/o part d’aquest tingui dins ell la seva seu social o delegació.

 Així mateix, també s'hi podran inscriure altres entitats i associacions d'àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que malgrat no tinguin el domicili social a Olèrdola, realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi sempre que des de la Regidoria corresponent es consideri que gaudeixen de rellevància social dins del municipi.

 En cap cas s'acceptarà la inscripció d'entitats i associacions que, directa o indirectament, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries, sexistes, xenòfobes, homòfobes o violentes en les seves actuacions.

És el tràmit que cal realitzar per registrar una entitat al Registre d’entitats municipals, i donar-la a conèixer a l’administració.

Preu: 
Gratuït.

Període de tramitació:
Tot l'any.

Qui el pot demanar?
El president de l’entitat, o qualsevol altre membre de la junta.

 Temps mitjà de resolució:

En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció, i tret que aquest hagués d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment, l'Ajuntament notificarà a l'Associació el seu nombre d'inscripció i a partir d'aquest moment es considerarà d'alta amb caràcter general.

Forma de tramitació:

Per Internet

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC D'INSCRIPCIÓ D'UNA ENTITAT AL REGISTRE MUNICIPAL

Documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud d'inscripció al Registre:

 • Model específic de sol·licitud d'inscripció degudament omplert i signat digitalment.
 • Els estatuts de l’entitat segellats per la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya.
 • Document on consti el núm. d'inscripció al Registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya.
 • Document oficial d'Hisenda on consti el NIF de l’associació o de l’entitat.
 • Relació de persones que ocupen els càrrecs directius de l’associació o de l’entitat, amb els correus electrònics i telèfons de contacte, i el domicili social de l’entitat.
 • Programa d’activitats de l’any i pressupost del curs vigent.
 • Certificació del número de socis.

Més informació:

Reglament del Registre Municipal d'Entitats d'Olèrdola

Contacte:

Tècnica de cultura de l'Ajuntament: Miriam Mulinari

Correu electrònic de contacte: mulinaripm@gmail.com 
Telèfon: 647.41.68.64
 

Document Actions