Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Adquisició de nous títols de drets funeraris

Adquisició de títols de dret funeraris relatius a nínxols i/o columbaris del cementiri de Moja

Què és un dret funerari?

Constitueix el dret funerari la facultat que se li atorga al titular d’un dret d’ús respecte una part prèviament construïda o edificada  adscrita al servei de cementiri com nínxol, nínxol de restes, tomba, panteó o columbaris, per a la inhumació i conservació en ella, per temps determinat de les seves restes o cendres i/o les dels seus familiars i de les persones amb les qui l’uneixi una especial relació d’afecció o raó de filantropia.
 
L’atorgament d’un nínxol, tomba, panteó o columbari suposa l’atorgament d’un dret funerari.
 
El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està subjecte a la regulació d’aquest reglament.

Titularitat del dret funerari:

El dret funerari s’adquireix per l’atorgament del títol del dret funerari, atorgament que podrà efectuar-se:

  • A nom d’una sola persona física. En cas d’existir en els successives transmissions el llegat d’usdefruit,  el títol figurarà a nom de l’usufructuari.
  • A nom de comunitats religioses o d’establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tal per l’administració, per a ús exclusiu dels seus membres i dels asilats i acollits.
     

Els drets funeraris s’atorguen per un termini de 30 anys. Donen dret a l’enterrament successiu de diverses persones mentre duri la vigència dels drets. Són transmissibles en els termes que marqui en cada moment el Reglament que regula el servei públic municipal de cementiri, fins a la seva extinció.

Una vegada finalitzat el termini de vigència dels respectius drets funeraris, l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança Fiscal.
 
 
El titular d’un dret funerari està obligat a col·laborar amb la conservació del cementiri pagant els drets que fixi l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal. 

Tràmit d'adquisició d'un dret funerari:

El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit mitjançant l’expedició del títol nominatiu de cada sepultura, i la seva inscripció en els llibres registre del cementiri, d’acord amb la vigent normativa respecte tractament de dades personals. L'interessat podrà escollir la ubicació del nínxol o columbari dins el cementiri d'acord amb la disponibilitat que hi hagi en cada moment. En tot cas, si es vol escollir una ubicació determinada, caldrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i consultar-ne la disponibilitat.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona major de 18 anys.

Preu:

El tràmit té associades unes taxes públiques relatives als drets funeraris, que poden consultar-se a l'ordenança fiscal que regula els serveis del cementiri. Consulteu-les aquí: Ordenances fiscals

Període de la sol·licitud:

Tot l'any.

Temps mitjà de resolució:

3 mesos

Formes de tramitació:

Tramitació per internet:

SOL·LICITUD DE DRETS FUNERARIS

 

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia).

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Document Actions