Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transmissions dels drets funeraris

Transmissions “inter vivos” 

S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes “intervius” a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de 2 anys amb el titular immediatament anterior a la transmissió.

Designació de beneficiari:
 
El titular del dret funerari en qualsevol moment podrà designar un beneficiari per a després de la seva mort, compareixent davant el gestor del servei del cementiri municipal per subscriure l’oportuna acta on es consignaran les dades de la sepultura, el nom, cognoms, domicili del beneficiari i data del document. Podrà substituir-se la compareixença amb un document notarial. 
La designació de beneficiari podrà modificar-se quantes vegades desitgi el titular, sent vàlida la última designació efectuada sense perjudici de la clàusula testamentària posterior que designi de forma expressa un beneficiari diferent.
 
Sol·licitud de transmissió:
 
En el termini d’un any des la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus testamentaris o aquells a qui correspongui hauran de sol·licitar al gestor del servei la transmissió del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva pretensió. El gestor del servei lliurarà un nou títol consignant-se la transmissió en el llibre registre i en el fitxer general. 
Exhaurit el termini d’un any sense que s’hagi procedit a sol·licitar la transmissió, s’entendrà que es renuncia al dret a la mateixa. 
El beneficiari adquireix la condició de titular del dret funerari quan s’hagi dut a terme la seva transmissió per la mort del seu titular. Fins aleshores el beneficiari no pot gaudir dels drets que atorga el Reglament del cementiri als titulars dels drets funeraris i en conseqüència l’óbit del beneficiari anterior a la del titular no atorga cap dret als hereus del beneficiari.
 
Successió testamentària:
 
A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d’últimes Voluntats en resultés l’existència del testament, s’obrirà la successió testamentària i, d’acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la transmissió a favor de l’hereu designat. 
Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de diversos hereus, els drets sobre la sepultura seran deferits als qui d’entre ells designi per majoria de participació en l’herència. 
En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s’atribuirà la titularitat a l’hereu escollit pels restants, els quals hauran de renunciar al dret funerari. 
Si no hi ha acord, s’atorgarà la titularitat al de major edat entre els hereus, i si aquest no accepta, al que el segueix en edat, i així successivament. 
Les transmissions efectuades en base als apartats anteriors, revestiran el caràcter de provisionals en cas que existeixi litigi l’objecte del qual sigui la titularitat del dret funerari, i mentre no recaigui resolució judicial ferma. 
 
Tramitació de les transmissions dels drets funeraris:

Qui ho pot tramitar?

  • Transmissions “inter vivos”: El cònjuge del titular, els parents del titular per consanguinitat i afinitat fins el segon grau, i les persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de 2 anys amb el titular immediatament anterior a la transmissió.
  • Designació del beneficiari: El titular del dret funerari.
  • Sol·licitud de transmissió: En el termini d’un any des la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus testamentaris o aquells a qui correspongui.
  • Successió testamentària: Els hereus del titular.

Preu:

Gratuït

Període de la sol·licitud:

Tot l'any

Temps mitjà de resolució:

3 mesos

Documentació específica que cal aportar:

Transmissions “inter vivos” 

  • Llibre de família i/o qualssevol certificats expedits pel Registre Civil pertinent que permetin evidenciar la relació de parentesc exigida.
  • Alternativament, podrà presentar-se un volant de convivència històric mitjançant el que s'acrediti la convivència ininterrompuda amb el titular del dret funerari per un període mínim de 2 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

Designació de beneficiari:

  • Acta de compareixença mitjançant la qual el titular designi a un successor.
  • Alternativament, també es podrà presentar qualsevol document notarial que acrediti la designació d'un successor per part del titular.

Sol·licitud de transmissió i successió testamentària: 

  • Aquella documentació testamental que acrediti el dret a la sol·licitud
  • En cas d'existir varis hereus, caldrà presentar un document confeccionat per cadascun dels hereus mitjançant el qual renunciïn al dret funerari en favor de l'hereu al qual es transmeti.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

La petició es farà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat haurà d'adjuntar la documentació que se li requereixi en funció de l'especificitat en cada cas.

SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS FUNERARIS

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Document Actions