Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripcions pel curs 2024/25

Benvolguts/des pares i mares,

Si el proper curs el vostre fill o filla inicia l’ensenyament en un centre d’educació infantil i primària,  us comuniquem que les dates de preinscripció de l’alumnat a l’educació infantil de segon cicle i primària són del 6 al 20 de març de 2024.

La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web https://preinscripcio.gencat.cat.

Caldrà escanejar o fotografiar, per ambdues cares, tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places, i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, per tal de poder-los adjuntar.

 Per aquelles famílies que puguin tenir dificultats en fer el tràmit telemàtic o no disposin dels mitjans necessaris, caldrà que es posin en contacte amb el centre que hagin escollit en primera opció, trucant per telèfon o  a través del correu electrònic del centre escolar.

 A la pàgina web del Departament d’Educació, anteriorment esmentada, us podreu informar de tot el procés de preinscripció i de la documentació que cal aportar amb la sol·licitud, així com també trobareu una guia per a la preinscripció en línia i matriculació del curs 2024-2025.

Les escoles d’ensenyament infantil i primari del municipi són les indicades a continuació, a les quals us podeu adreçar per a sol·licitar informació o demanar una visita al centre:

         ESCOLA ROSSEND MONTANÉ                                              ESCOLA CIRCELL

         C/Wilson, 2-8                                                                                C/ Rafael Casanova, s/n

         SANT PERE MOLANTA                                                                MOJA

         Directora: Maite Cabezas                                                              Directora : Isabel San José

         Telf. 93 818 18 44                                                                          Telf. 93 817 14 52

         e-mail: a8022367@xtec.cat                                                          e-mail:escolacircell@escolademoja.com

         Web: http://www.rossendmontane.cat                                       Web: https://agora.xtec.cat/ceip-circell/

 

A la web dels centres educatius trobareu informació sobre la preinscripció.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc els documents següents:

  1. Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE o el passaport, i si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.)
  3. De forma extraordinària les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  4. Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
  5. Targeta sanitària individual de l'alumne(TSI ), si se’n té.
  6. Documentació acreditativa dels criteris al·legats.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s'hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb la identificació de l'alumne/a; tots els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2015-2016, al segon cicle d'educació infantil i als ensenyaments obligatoris o, a partir del curs 2021-2022, en una llar d'infants o una escola bressol, disposen d'aquest identificador.  La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies. També es pot consultar el codi al web preinscripcio.gencat.cat, a través de l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne.

Els infants que es preinscriuen per primera vegada o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya, encara no disposen d'aquest identificador i, per tant,  s'hauran d'introduir les dades del primer apartat de la sol·licitud, les dades personals de l'alumne.

És molt important que es faci constar l'adreça electrònica on es vol rebre totes les notificacions relatives al procés de preinscripció escolar, a més d'un número de telèfon mòbil per poder ser localitzat si fos necessari.

Un cop confirmades les dades i enviat el formulari de preinscripció, s'obté un document de resguard que cal guardar.

 

Requisits

Condicions d’edat per a la matrícula

  • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2024 compleixen els 3 anys.
  • Es poden matricular al primer curs d’educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2024 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.
  • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2024 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Taxes

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció o al de matriculació.

Citeris de prioritat

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places de cada centre, s’apliquen els criteris de prioritat (primer els criteris prioritaris i després els criteris complementaris).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat la trobareu seguint el següent enllaç.

Jornada de portes obertes als centres escolars

Les escoles del municipi no celebren jornades de portes obertes, però sí que  ofereixen visites personalitzades, les quals es podran sol·licitar a través de l'enllaç que us indiquem tot seguit, on també podreu escollir dia i hora per visitar el centre escolar:

                            Escola Circell: https://agora.xtec.cat/ceip-circell/informacions/portes-obertes/

                            Escola Rossend Montané: https://agora.xtec.cat/ceiprossendmontane/

Document Actions