Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre ajuts econòmics per fer front al pagament del lloguer

Informació sobre convocatòries d'ajut al lloguer

CONVOCATÒRIES EN CURS:

AJUTS AL LLOGUER ANY 2019

Requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades el IRSC* i que els de l'any 2017 no superin els màxims establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

(IRSC: Índex de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya: 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals). 

Quan l'import anual del lloguer és inferior a 0,6 vegades l'IRSC els ingressos mínim serà l'import de lloguer anual.

Per calcular el límit d’ingressos:

- No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència).
- No s'inclou l'import dels ajuts al lloguer de l'exercici a justificar.
- S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
 
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
 • No pagar un lloguer mensual superior a: Barcelona ciutat i la seva demarcació: 750€ (Per a famílies nombroses, no superior a 900€)
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 •  Pagar el lloguer per mitjà de:
- Transferència bancària, ingrés en compte,
- Rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
          No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer i el concepte.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

 (Els supòsits de prohibició i el compliment de les obligacions tributàries es comprovaran d’ofici per l’AHC abans de la proposta de Resolució).

Termini de presentació

El termini de presentació s'inicia el dia 16 d'abril de 2019 i finalitza el dia 07 de juny del 2019, ambdós inclosos.

Ingressos computables i límits

El límit màxim d'ingressos de la Unitat de convivència (UC) que permet l'accés a la priorització de l'ajut (LIUC), es determina en funció dels membres de la UC, expressat en nombre de vegades l'IRSC anual segons:

- 1 persona adulta, límits 01,415633 vegades l'IRSC
- Per cada persona addicional s'afegeix 0.471878 vegades l'IRSC

Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors, no s'ha exhaurit la dotació pressupostària, podran resultar beneficiaries les UC amb ingressos no superiors a 2,831267 vegades l'IRSC.

 Import de la subvenció 

Aquesta subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

Quantia: 40% de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€ anuals.

 Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Per els contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2019 i la data en que s'acaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2019 (Import màxim 200€ mensuals).

Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. S'inclou en aquest import: la renda, els endarreriments, les obres de millora i la repercussió de l'IBI i de la taxa d'escombraries.

Documentació a presentar:

Formes de tramitació:

 • Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD D'AJUT DE LLOGUER

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud tota la documentació que s'especifica en l'apartat anterior, degudament signada.

 • Tramitació presencial:

- Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

 Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

- Consell Comarcal de l'Alt Penedès en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

 Oficina d'habitatge. C/ Hermenegild Clascar, 1-3 - 08720 Vilafranca del Penedès

Document Actions