Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acampada a la finca de la Muntanyeta

Informació i sol·licitud d'acampada a l'espai d'interès natural de la Muntanyeta
Descripció del tràmit:
 
És el tràmit que cal realitzar si es vol demanar permís per acampar a la finca municipal de la Muntanyeta, sempre que aquesta tingui unes finalitats educatives i de promoció del lleure en contacte amb la natura i respecte del medi ambient i l'entorn. 

Aquesta sol·licitud està condicionada a un seguit de supòsits específics que es detallen a continuació: 

  • Els sol·licitants hauran de pertànyer a una entitat educativa o de promoció del lleure i no s'autoritzaran acampades que no compleixin aquest requisit.
  • Per a l’autorització d’una acampada amb un nombre superior a 4 tendes, serà necessària l’autorització de l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya (que serà sol·licitat pel mateix ajuntament).
  • Per autoritzar una acampada d'una durada de tres o més nits consecutives, serà necessària l'autorització de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (que serà sol·licitada pel mateix ajuntament).
  • El pagament de la taxa s’haurà d’efectuar després de la confirmació de disponibilitat. En aquest sentit, caldrà trucar prèviament a l'Ajuntament i posar-se en contacte amb la Sra. Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient, que podrà confirmar la disponibilitat.
  • Un cop confirmada la disponibilitat, caldrà formalitzar la sol·licitud i fer la liquidació de la taxa i la dipositació d'una fiança de 100€, que serà retornada després de comprovar el bon ús de l’espai.
  • El regidor/a de medi natural, o en la seva absència, qualsevol altre regidor/a, haurà de signar l’autorització.
  • El/La tècnic/a de medi ambient o els agents municipals trucaran a la persona sol·licitant per autoritzar o denegar la seva sol·licitud i explicar el funcionament en cas d’autorització.

Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona major d’edat que pertanyi a una entitat educativa o de lleure ( esplais, escoles...) i que utilitzin l’acampada lliure per a finalitats educatives i de promoció del lleure en contacte amb la natura i el respecte del medi ambient.

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. Les autoritzacions només s'atorgaran per a les activitats que es realitzin en horari de cap de setmana (dissabtes, diumenges i dies festius).

Les sol·licituds s'hauran de formalitzar amb una antelació mínima de 15 dies.

Preu: 
Segons ordenança municipal: 2,5 Euros per tenda i dia (Article 4 Ordenança Fiscal 40).

Temps mitjà de resolució:
2 setmanes a partir de la sol·licitud

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat farà constar com a mínim les dades de la persona sol·licitant i les de l'entitat a la qual representi, la data de la reserva,  en nombre d'assistents i les tendes que hi haurà.

Avís: Quan s'ompli el formulari electrònic, caldrà adjuntar-hi el comprovant de transferència bancària que justifiqui la liquidació de la taxa pertinent, així com del dipòsit de la fiança de 100€.

Els números de compte on es podrà realitzar la transferència són els següents:

Banc de Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509

Caixabank,SL “la Caixa” ES89 2100 3562 23 2200012742

Tramitació presencial:

Només podran fer la tramitació presencialment les persones físiques. En cap cas s'acceptaran sol·licituds en paper per part d'entitats i/o persones jurídiques.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 (No s'accepta el pagament amb targeta. Caldrà fer la liquidació en metàl·lic o bé mitjançant transferència bancària)

Document Actions