Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reserva de barbacoes

Un cop comprovada la disponibilitat, a través d'aquest espai podreu fer el tràmit de presentació de sol·licitud de reserva de les barbacoes de la Muntanyeta

Descripció del tràmit:

És el tràmit que cal realitzar si es vol demanar l’ús de les barbacoes de la finca municipal de la Muntanyeta.
L’autorització quedarà anul·lada en el cas d’activació del Pla Alfa en el nivell 3 o de les mesures extraordinàries de l’article 18 del Decret 64/1995.

S’han de complir les condicions generals de la corresponent sol·licitud.

Qui ho pot tramitar?
Qualsevol persona física major de 18 anys. També poden sol·licitar-ho les entitats.

Preu: 
Cost del servei associat a la taxa municipal establerta:15€/dia

Tindran dret a la cessió gratuïta de les barbacoes les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de caràcter benèfic, social, cultural o d'interès públic que disposin d'autorització expressa, en virtut de la seva activitat, o conveni de col·laboració amb l'Ajuntament.( Article 5 Ordenança fiscal 40)

Període de la sol·licitud
La sol·licitud es podrà realitzar del 22 d'octubre al 31 de maig però les autoritzacions només es concediran per els dissabtes, llevat dels casos excepcionals que l'Ajuntament determini.

La sol·licitud s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de 7 dies naturals. (Article 12 Ordenança Fiscal 40) No s'acceptarà cap sol·licitud que no complexi amb aquests terminis.

Quins requeriments específics hi ha?

  • S’ha de ser major d’edat per a fer la sol·licitud.
  • S'han de respectar totes les condicions de cessió que s'exposen en l'apartat de condicions específiques que trobareu més avall. La presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'acceptació de totes aquestes normes d'ús. Les autoritzacions només podran concedir-se si hi ha espai disponible. És per això que recomanem als sol·licitants que prèvia presentació de la sol·licitud es dirigeixin al calendari d'ús per a comprovar la disponibilitat de l'espai, i  (Les barbacoes van des de la lletra A a la F i s'atorguen successivament i per rigorós ordre de petició).
  • Caldrà aportar comprovant d'ingrés d'haver fet efectiu l'abonament de la taxa mitjançant transferència bancària. En aquest sentit, caldrà que abans de realitzar el tràmit de sol·licitud l'usuari faci l'ingrés a través de qualsevol dels següent número de compte de l'Ajuntament, tot indicant en el motiu de la transferència  les paraules "RESERVA BARBACOA" i la data.

     

    Banc de Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509

    Caixabank,SL “la Caixa” ES89 2100 3562 23 2200012742

Temps mitjà de resolució:

1 setmana a comptar des de la data de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat farà constar com a mínim les dades de la persona sol·licitant i la data de la reserva, indicant en nombre d'assistents que hi haurà,  i aportarà com a document adjunt  el comprovant de la liquidació bancària.

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Condicions específiques de cessió de les barbacoes:

Avís: La sol·licitud de les barbacoes comporta l'acceptació de les següents condicions específiques d'ús:

1. Les autoritzacions caldrà que es demanin amb una antel·lació mínima de 7 dies naturals.

2. Segons l’Ordenança Fiscal núm.40 reguladora del preu públic per a la utilització de béns de titularitat municipal s’estableix que la tarifa per a l’ús de les barbacoes de la Muntanyeta és de 15 euros/barbacoa/dia.

3. Per a un mateix dia només s’acceptaran les sis primeres sol·licituds. A cada una se li assignarà la barbacoa A, B, C, D, E, F per ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament d’Olèrdola del full de sol·licitud. S’estableix, per a cada barbacoa, un grup màxim de 20 – 25 persones.

4. La zona de barbacoes estarà disponible en horari de cap de setmana i dies festius de 11,00 hores a 18,30 hores.

5. El cadenat de la finca de la Muntanyeta s’obrirà a les 11,00 h per a què pugueu descarregar el material i es tancarà a les 11,30 hores. Així mateix, s’obrirà a les 18 hores per a què pugueu carregarlo i es tancarà a les 18,30 hores. Abans i després d’aquest horari cap vehicle podrà accedir / sortir del recinte de les barbacoes.

6. El foc haurà d’estar totalment apagat a les 16.00 hores.

7. El foc ha de ser sempre atès per una persona adulta, que mantindrà una vigilància constant.

8. Els responsables d’obrir i tancar el cadenat de la finca de la Muntanyeta i la zona de barbacoes seran els agents municipals. El seu telèfon de contacte és el 938901670 en horari de 10 del matí a 21 hores.

9. Tots els vehicles s’hauran d’estacionar a la zona habilitada com a aparcament de l'espai de la Muntanyeta.

10. Les deixalles generades hauran de ser recollides pels usuaris abans de deixar lliure l'espai utilitzat. En cap cas s’abocaran els residus al medi natural.

11. Dins de la zona de barbacoes no hi haurà llenya, per tant cadascú se n’encarregarà de portar-ne. Les graelles i altre instrumental per fer la barbacoa correran a càrrec de casa usuari.

12. Només s’autoritza el càmping gas dins el recinte de les barbacoes. Únicament s’acceptarà carbó vegetal i llenya.

13. Els agents municipals i altres agents de l’autoritat podran requerir als usuaris de les barbacoes que presentin el full d’autorització degudament signat. Les autoritats podran aturar el foc en cas d’incompliment d’algunes de les condicions prefixades o en el cas de fer ús d’una barbacoa no assignada.

14. Per raons meteorològiques, els vigilants municipals o altres agents de l’autoritat podran requerir el cessament del foc i procedir al tancament de la instal·lació.

15. El sol·licitant es farà responsable de qualsevol falta o dany que es produeixi en l’exercici d’aquesta autorització.

Document Actions