Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per a la cessió de compostadors domèstics

Tota la informació sobre la convocatòria per a la sol·licitud de compostadors domèstics

Informació general

L’objecte d'aquesta convocatòria és ordenar la cessió de 17 compostadors per tal de potenciar i fomentar un ús més racional dels residus domèstics en el municipi d’Olèrdola.

Les subvencions no es podran atorgar de forma arbitrària i, en cap cas, respondran a criteris de mera liberalitat.

Els beneficiaris i beneficiàries obtindran la cessió d’un compostador domèstic per domicili, un cubell marró de 10 litres (per aquells participants que encara no en tinguin), un manual amb explicacions bàsiques sobre el compostatge, un remenador i l’assessorament i formació necessaris pel seu bon ús, amb el compromís d’un correcte manteniment i dedicació del material pel fi proposat.

Gaudiran d’una bonificació del 15% de la quota establerta en la taxa d’escombraries, els subjectes passius que durant l’exercici anterior al de meritació de la taxa, hagin gestionat la fracció orgànica de residus (autocompostatge) en condicions que no causin molèstia als veïns, ni problemes higiènics de cap mena, en concordança amb el que preveu l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal núm. 26. Aquesta bonificació estarà definida en les ordenances fiscals aprovades anualment i podrà ser variable.

Les subvencions o ajuts tenen caràcter voluntari i eventual, essent revocables i reduïbles, sense que, en cap cas, puguin ser invocades com a precedent.

Tramitació de la sol·licitud de participació:

És el tràmit que poden realitzar les persones interessades en la campanya i que compleixin els requisits de participació descrits en les bases que la regulen.

Podeu consultar el detall de les bases de la present convocatòria:

Bases convocatòria

Condicions de participació:

  • Ser veïns/ i/o veïnes, empadronats al municipi d’Olèrdola, o bé ser propietaris o titulars d’algun dret d’ús d’un habitatge en el mateix municipi.
  • Disposar d’un habitatge amb espai exterior adequat per a la realització del compostatge domèstic.

Període de la sol·licitud:
Trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació de les bases en el BOPB (publicació realitzada en data 26 de febrer de 2024). Termini màxim 10 d'abril de 2024.

Formes de tramitació:

Per internet:  

Heu d'emplenar el formulari de sol·licitud telemàtic i adjuntar-hi la documentació específica necessària que s'indica a continuació:

  • El formulari de la sol·licitud
  • Declaració jurada
  • Formulari d'informació del domicili
  • DNI del sol·licitant.
  • En cas que el sol·licitant no sigui l'interessat, caldrà adjuntar una autorització
  • Si no s'està empadronat a l'habitatge o no s'és el propietari, caldrà aportar la documentació que acrediti el dret d’ús de l’habitatge (Impost de Béns e Immobles, contracte de lloguer, o altres documents justificatius).
  • Documentació fotogràfica de l'estat actual del entorn previst per ubicar el compostador.

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

 Tramitació presencial:

(S'haurà d'aportar la documentació específica requerida en l'apartat anterior).

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Document Actions