Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta en el padró municipal

 

Descripció del tràmit d'alta:
 
Aquest és el tràmit que ens serveix per donar-nos d'alta en el padró municipal d’habitants, com a conseqüència d’un canvi de residència, (ja sigui perquè es prové d’un altre municipi de l’Estat Espanyol o d’un país estranger), o bé per naixement.
 
Qui ho pot tramitar?

Les persones majors d’edat o menors degudament representats que resideixin a Olèrdola.

 Preu: 
Gratuït

Període de la sol·licitud
Tot l’any. Cal demanar cita prèvia al telèfon 938903502.

Temps mitjà de resolució: 
A l’acte.

Forma de tramitació:

Aquest servei ha de realitzar-se mitjançant la compareixença física de l'interessat a les oficines municipals per tal que els funcionaris municipals de la unitat de padró puguin comprovar  la identificació fefaent de l'interessat i recavar-ne el seu consentiment explícit.

En cas de que l'interessat vulgui delegar la seva representació per a la realització del tràmit d'alta padronal en un tercer, aquest haurà d'autoritzar-lo per escrit mitjançant un document degudament signat per l'interessat i adjuntant una còpia del DNI.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Documentació necessària per realitzar el tràmit d'alta en el padró municipal d'habitants:

 • Original del contracte de lloguer o de l’escriptura de compravenda.
 • Si no en sou el titular, al marge d'haver d'aportar la documentació acreditativa de la titularitat o l'arrendament de l'immoble, caldrà aportar una autorització del/ de la propietari/ària o arrendatari/ària de l'habitatge, segons el model que s’adjunta i que podeu descarregar-vos a continuació: Model d'autorització d'empadronament.(Nota:  Només podrà autoritzar l'empadronament de tercers el titular o l'arrendatari de l'habitatge o el seu representant i, en supòsits molt concrets una persona ja empadronada).
 • D.N.I. o passaport original del/ de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda.
 • D.N.I. o passaport original del/s major/s de 14 anys.
 • Llibre de família o partida de naixement original si es tracta de menors de 18 anys.
  • A més, en el cas d'inscripció de menors, si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es vol empadronar en el què consti un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part. En cas contrari, caldrà aportar el model de declaració responsable per l'empadronament de menors amb un sol progenitor quan no hi ha consentiment d'ambdós progenitors ni autorització judicial, i no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guàrdia i custòdia. Podeu descarregar-vos el formulari a continuació: Model declaració responsable empadronament amb un sol progenitor sense guàrdia i custòdia en exclusiva
  • En cas d'inscripció de menors amb un sol progenitor sense consentiment d'ambdós ni autorització judicial, i quan el/la sol·licitant tingui atribuïda la guàrdia i custòdia en exclusiva, caldrà aportar el model de declaració responsable que podeu descarregar-vos a continuació: Model de declaració responsable empadronament amb un sol progenitor i amb guàrdia i custòdia en exclusiva
 • En cas d’ésser estranger/a, original de la targeta de residència, del passaport o del carnet d’identitat del país d’origen si pertanyeu a la C.E.E.
 • Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més a més haurà d’aportar:
  •  Representació:  La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquest efecte, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració Pública competent. Així mateix, també podrà acreditar-se mitjançant poders notarials.
  • D.N.I., N.I.E o passaport original de qui fa el tràmit.

Normativa relacionada:

Termini de validesa

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següent supòsits:

 • La persona interessada comunica a l'Ajuntament un canvi de domicili dins del mateix municipi.
 • La persona interessada comunica a l’Ajuntament un canvi de les seves dades personals.
 • La persona interessada s'empadrona en un altre municipi.

En el supòsits de ciutadans no comunitaris sense autorització de residència permanent l'empadronament té una validesa de 2 anys, moment en què hauran de sol·licitar la renovació de l'empadronament. En cas contrari, l'Ajuntament procedirà d'ofici a donar-los de baixa per caducitat padronal.

Legislació aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l'INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.
 • Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Document Actions