Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expedició de certificats de padró

Què és un certificat de padró?

És un document signat per l'Alcalde i el Secretari de l'Ajuntament (o funcionari en qui delegui les funcions)  que certifica l'empadronament d'una persona en un padró concret (vigent o no). Es poden fer constar també, si així se sol·licita, les persones que conviuen o convivien.

 

Atenció: El Certificat històric només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa. Si heu d'acreditar on consteu a data d'avui al Padró municipal, haureu de demanar un Volant de residència o, un Volant de convivència si heu d'acreditar amb qui consteu empadronats.

Formes de tramitació:

Per internet:  

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament.

 1. El formulari de petició demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.
 2. Empleneu el formulari. Indiqueu el període de temps concret que necessiteu certificar i el motiu de la petició.
 3. En cas que demaneu el certificat per a una persona menor d’edat o incapacitada legalment o una persona difunta, indiqueu totes les seves dades personals.
 4. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
 5. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

Termini de resolució:

En un termini de 5 dies hàbils us enviarem una notificació electrònica a través de l'adreça electrònica que informeu, i mitjançant la qual rebreu el certificat sol·licitat.

Preu:

Gratuït

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar:

 • El seu certificat.
 • El certificat de menors d'edat si és pare, mare o representant legal del menor. A nom d'un menor no emancipat només s'emeten certificats de residència, mai de convivència.
 • El certificat d'una persona difunta si acredita un interès legítim en el procediment que exigeixi el certificat (poden ser el cònjuge, fills, progenitors i hereus testamentaris). A nom d'una persona difunta només s'emeten certificats de residència, mai de convivència.
 • El certificat d'una persona incapacitada legalment, si és el seu tutor legal.

Documentació:

Recordeu que heu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per a annexar-la al formulari.

Per a menors d'edat:

Si la persona que el demana és el pare, la mare o el representant legal:

 • Llibre de famí­lia o certificat literal de naixement de la persona menor d'edat.

En el cas que no convisquin al mateix domicili, a més ha d'aportar:

 • Declaració responsable del sol·licitant que es tracta d'una separació de fet i per tant no existeix resolució judicial (sigui sentència, sigui d'altre tipus, inclòs de mesures provisionals) que atorgui la guarda i custòdia del menor.
 • Consentiment escrit del pare o la mare que conviu amb el menor i document d'identitat de la persona que signa aquest consentiment.
 • En cas de nul·litat, separació o divorci, resolució judicial amb expressió de la seva fermesa. En tot cas, el progenitor que hi figuri a la resolució amb la guarda i custòdia del menor està legitimat/da per demanar el certificat. En el cas que la sentència judicial atorgui la custòdia compartida, qualsevol dels dos progenitors podrà actuar en representació del menor per obtenir la corresponent certificació atès que l'autorització de l'altre progenitor es presumeix atorgada.
 • Resolució judicial i acta de l'acceptació del càrrec de representant legal, si és el cas.

Per a persones incapacitades legalment:

 • Document d'identificació de la persona incapacitada.
 • Resolució judicial i l'acta judicial d'acceptació del càrrec de representant legal.

Per a persones difuntes:

En tots els casos s'ha de presentar el certificat de defunció així com el document d'acreditació de l'interès legítim com poden ser entre altres:

Si la persona que el demana és el cònjuge:

 • Llibre de família o certificat de matrimoni.

Si la persona que el demana és un fill/a o pare/mare:

 • Llibre de famí­lia o certificat literal de naixement.

Si la persona que el demana és hereva testamentària:

 • Testament i/o certificat d'últimes voluntats.

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Atenció: L'expedició de la documentació no es fa a l'acte. S'estableix un termini de 5 dies hàbils des de la seva sol·licitud per part de l'interessat per tal de que aquesta sigui expedida. El sol·licitant haurà de tornar a l'OAC passat aquest termini per a recollir la documentació.

 

 

Document Actions