Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació de dades personals en el cens de padró

Descripció del tràmit de modificació de dades personals:
 
Aquest és el tràmit que ens serveix per modificar les nostres dades personals en el padró municipal d’habitants, com a conseqüència d’un canvi legal en relació a les mateixes (canvi o traducció de nom, canvi de cognoms, etc.)
 
Qui ho pot tramitar?

Les persones majors d’edat o menors degudament representats que resideixin a Olèrdola.

 Preu: 
Gratuït

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Temps mitjà de resolució: 
A l’acte.

Forma de tramitació:

Aquest servei ha de realitzar-se mitjançant la compareixença física de l'interessat a les oficines municipals per tal que els funcionaris municipals de la unitat de padró puguin comprovar  la identificació fefaent de l'interessat i recavar-ne el seu consentiment explícit.

En cas de que l'interessat vulgui delegar la seva representació per a la realització del tràmit d'alta padronal en un tercer, aquest haurà d'autoritzar-lo per escrit mitjançant un document degudament signat per l'interessat i adjuntant una còpia del DNI.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Documentació necessària per realitzar el tràmit de modificació de dades personals:

 • Original del D.N.I. o passaport.
 •  En cas d’ésser estranger/a, caldrà aportar original de la targeta de residència, passaport o carnet d’identitat del país d’origen si pertany a la C.E.E. que pugui exercir el seu dret a vot prèvia manifestació de la seva intenció de fer-ho.
 • Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més a més haurà d’aportar:
  • Autorització de la persona interessada per escrit i signada
  • Autorització del pare i/o de la mare en cas d’empadronar menors d’edat.
  • D.N.I., N.I.E o passaport original de qui fa el tràmit
 • Per a realitzar aquest tràmit en representació d'un menor d'edat,  serà necessària la signatura d'ambós progenitors. En cas que això no sigui possible, el progenitor que realitzi el tràmit haurà d'aportar el model de declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor que podeu descarregar-vos a continuació: Declaració responsable de progenitor

 

Legislació aplicable:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l'INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.
 • Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Document Actions