Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació per canvi de domicili

Descripció del tràmit de modificació del padró per canvi de domicili:
 
 • Aquest és el tràmit que heu de realitzar només si us heu canviat de domicili dins del mateix municipi.

Altres consideracions :

 • En el supòsit que vingueu d'un altre municipi i us vulgueu empadronar a Olèrdola, caldrà que realitzeu el tràmit d'alta en el padró.
 • En el supòsit que marxeu a un altre municipi, no és necessari que informeu a aquest ajuntament del fet, ja que mitjançant les bases de dades creuades de tots els ajuntaments d'Espanya, la baixa a Olèrdola ja es produirà de forma automàtica al donar-se d'alta en el municipi de destí. 
 • Només si sou estrangers i marxeu d'Espanya caldrà informar a l'Oficina del Padró d'aquest fet per tal que es pugui tramitar la baixa manual de l'interessat en el padró d'habitants. 
Qui ho pot tramitar?

Les persones majors d’edat o menors degudament representats que resideixin a Olèrdola.

 Preu: 
Gratuït

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Temps mitjà de resolució: 
A l’acte.

Forma de tramitació:

Aquest servei ha de realitzar-se mitjançant la compareixença física de l'interessat a les oficines municipals per tal que els funcionaris municipals de la unitat de padró puguin comprovar  la identificació fefaent de l'interessat i recavar-ne el seu consentiment explícit.

En cas de que l'interessat vulgui delegar la seva representació per a la realització del tràmit d'alta padronal en un tercer, aquest haurà d'autoritzar-lo per escrit mitjançant un document degudament signat per l'interessat i adjuntant una còpia del DNI.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Documentació necessària per realitzar el tràmit de canvi de domicili:

 • Original del contracte de lloguer o de l’escriptura de compravenda.
 • Si no en sou el titular, caldrà aportar una autorització del/ de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda, segons el model que s’adjunta i que podeu descarregar-vos a continuació: Model d'autorització d'empadronament
 • D.N.I. o passaport original del/ de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda.
 • D.N.I. o passaport original del/s major/s de 14 anys.
 • Llibre de família o partida de naixement original si es tracta de menors de 18 anys. Si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es vol empadronar en el què consti un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part. En cas de no aportar-se la sentència, caldrà aportar el model de declaració responsable que podeu descarregar-vos a continuació: Declaració responsable de progenitor
 • En cas d’ésser estranger/a, original de la targeta de residència, del passaport o del carnet d’identitat del país d’origen si pertanyeu a la C.E.E.
 • Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més a més haurà d’aportar:
  • Autorització de la persona interessada per escrit i signada
  • Autorització del pare i/o de la mare en cas d’empadronar menors d’edat.
  • D.N.I., N.I.E o passaport original de qui fa el tràmit
 • Per a realitzar aquest tràmit en representació d'un menor d'edat,  serà necessària la signatura d'ambós progenitors. En cas que això no sigui possible, el progenitor que realitzi el tràmit haurà d'aportar el model de declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor que podeu descarregar-vos a continuació: Declaració responsable de progenitor

Legislació aplicable:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l'INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.
 • Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Document Actions