Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de baixa d'habitants d'un domicili per inscripció indeguda

Descripció del tràmit de baixa d'habitants d'un domicili per inscripció indeguda:
 
Aquest tràmit és necessari per fer efectiva la baixa en el padró d'aquelles persones que ja no resideixin habitualment en un domicili i no hagin comunicat l'alta posterior en cap altre municipi de l'estat i/o el retorn al seu país d'origen.
 
Qui ho pot tramitar?

Aquest tràmit el pot realitzar d'ofici l'administració o bé a petició del propietari i/o qualsevol persona degudament empadronada en un domicili del municipi on es produeixi aquesta circumstància i que tingui més de 18 anys.

 Preu: 
Gratuït

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Temps mitjà de resolució: 
6 mesos

Forma de tramitació:

Aquest servei ha de realitzar-se mitjançant la compareixença física de l'interessat a les oficines municipals per tal que els funcionaris municipals de la unitat de padró puguin comprovar  la identificació fefaent de l'interessat i recavar-ne el seu consentiment explícit.

En cas de que l'interessat vulgui delegar la seva representació per a la realització del tràmit d'alta padronal en un tercer, aquest haurà d'autoritzar-lo per escrit mitjançant un document degudament signat per l'interessat i adjuntant una còpia del DNI.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Documentació necessària per realitzar el tràmit d'alta en el padró municipal d'habitants:

  • Original del contracte de lloguer o de l’escriptura de compravenda.
  • D.N.I. o passaport original del/ de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda.
  • En cas d’ésser estranger/a, original de la targeta de residència, del passaport o del carnet d’identitat del país d’origen si pertanyeu a la C.E.E.

Legislació aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
  • Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
  • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l'INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.
  • Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Document Actions