Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Renovació de la inscripció padronal

Només aplicable a la ciutadania no comunitària sense autorització de residència permanent

Descripció del tràmit de renovació de la inscripció padronal

És el tràmit padronal orientat a comprovar la residència efectiva  (dos anys després de la seva inscripció padronal) de persones amb nacionalitat de països no membres de la Unió Europea sense autorització de residència permanent. En cas de no renovació de la inscripció padronal, es produeix la tramitació administrativa de baixa de la inscripció en el padró municipal per caducitat d'aquesta.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d’edat que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils o els/les menors degudament representats que resideixin a Olèrdola.

Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Preu:

Gratuït

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. Cal demanar cita prèvia al telèfon 938903502.

Temps mitjà de resolució: 

A l’acte.

Forma de tramitació:

Aquest tràmit és intransferible per a les persones majors d'edat, o sigui que l'ha de fer la persona interessada, exceptuant aquells casos en què s'aportin uns poders notarials específics per a fer el tràmit o bé, com contempla la Llei 39/2015, mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat/da davant d'un funcionari públic competent o a través del registre públic electrònic d'apoderaments.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Documentació necessària per realitzar el tràmit:

 • Presentació del formulari normalitzat de sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada (sense representant). Descarregueu-vos el formulari a presentar: Sol·licitud de renovació padronal estrangers no comunitaris sense representant
 • En cas d'actuar com a representant d'interessat, caldrà fer la sol·licitud de la renovació amb el formulari normalitzat de sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada (amb representant) Descarregueu-vos el formulari a presentar: Sol·licitud de renovació padronal estrangers no comunitaris amb representant
 • DNI/NIE o passaport original o del carnet d’identitat del país d’origen si pertanyeu a la C.E.E
 • DNI/NIE o passaport original del/s major/s de 14 anys.
 • Per a realitzar aquest tràmit en representació d'un menor d'edat,  serà necessària la signatura d'ambós progenitors.
  • A més, en el cas de renovació de menors, si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es renova la inscripció en el domicili en què consti només un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part. En cas contrari, caldrà aportar el model de declaració responsable per l'empadronament de menors amb un sol progenitor quan no hi ha consentiment d'ambdós progenitors ni autorització judicial, i no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guàrdia i custòdia. Podeu descarregar-vos el formulari a continuació: Model declaració responsable empadronament amb un sol progenitor sense guàrdia i custòdia en exclusiva
  • En cas de renovació de menors amb un sol progenitor sense consentiment d'ambdós ni autorització judicial, i quan el/la sol·licitant tingui atribuïda la guàrdia i custòdia en exclusiva, caldrà aportar el model de declaració responsable que podeu descarregar-vos a continuació: Model de declaració responsable empadronament amb un sol progenitor i amb guàrdia i custòdia en exclusiva

Altres observacions rellevants:

 • La renovació només es pot fer en el municipi on està empadronada la persona.
 • La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró municipal d'Habitants per caducitat.
 • En cas que el ciutadà o ciutadana faci alta per canvi de residència, comença un nou termini de dos anys per a la renovació.
 • El document d'identificació (passaport i NIE) han de ser vigents, no obstant això, s'acceptaran documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi segellat/presentat. En casos que el document identificatiu s'acompanyi de document de resolució de la sol·licitud, cal comprovar la vigència de la resolució.
 • En el moment d'efectuar la tramitació administrativa de sol·licitud de renovació caldrà informar del nivell d'estudis finalitzats

Legislació aplicable:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RD 1690/86 de 11 de juliol).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i local, per la qual es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

 

Document Actions