Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Permís municipal per a la tinença d'armes

Coneix els requisits per a l'obtenció del permís municipal de tinença d'armes de categoria quarta

Descripció del tràmit:

És la llicència que permet tenir i usar armes de categoria 4 (Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció i armes lúdic – esportives el sistema de tir de les quals és automàtic així com Carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tir; revòlvers d’acció simple i armes d’ús lúdic – esportiu accionades per una molla o ressort)amb l’expedició de targetes tipus A o B:
 
Targetes d'armes tipus A ( Categoria 4.1): Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció i armes lúdic – esportives el sistema de tir de les quals és automàtic.
Es consideren armes semiautomàtiques aquelles que, una vegada carregat el seu dipòsit de munició i introduït el primer projectil en la recambra, basta el moviment del gallet perquè es produeixin tirs successius.
 
Targetes d'armes tipus B ( Categoria 4.2): Carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tir; revòlvers d’acció simple i armes d’ús lúdic – esportiu accionades per una molla o ressort.
El màxim d’armes que pot tenir cada persona interessada i la validesa de la targeta d’armes vénen determinats pel tipus d’arma inclosa dins la quarta categoria, d’acord amb l’ escala següent:
 • Nombre d’armes:
            4a-A un màxim de 6 armes.
            4a-B un nombre il•limitat d’armes.
 • Validesa de la targeta:
             4a-A Cinc anys.
             4a-B Cinc anys.
 
Totes les armes que s'incloguin en aquestes targetes hauran de ser identificables a través de:
 • Marca de fàbrica corresponent.
 • Model d’arma.
 • Número de sèrie i punxonament reglamentari d’un banc oficial de proves espanyol o reconegut per Espanya.
 • Calibre de l’arma. 
Per a la tramitació de l’expedient administratiu d’expedició de la targeta d’armes serà imprescindible l’aportació de la factura de compra de l’arma on s’hi indiquin, com a mínim les dades a dalt desglossades.
 
Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona major d’edat empadronada a Olèrdola o menors d’edat de més de 14 anys amb autorització que vulguin tenir o usar armes de categoria 4 i que no estiguin inculpades ni condemnades en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l’ús d’armes i que no estiguin sancionades administrativament en matèria d’armes ni per incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.

 Preu: 
L'establert a l'ordenança fiscal número 19 (ordenança reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius)

30,92€ per a l'any 2023.

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Es recomana cita prèvia)

Temps mitjà de resolució: 
Un mes des de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu: negatiu.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

SOL·LICITUD DE TARGETA D'ARMES

A través del formulari de sol·licitud, l'interessat/da haurà d'aportar la següent documentació adjunta:

 • Model específic de sol·licitud de targeta d'armes degudament omplert i signat digitalment.
 • Factura/es de compra de l'arma/es. (Aquest document ha d'acreditar específicament la propietat i característiques de les armes, indicant-se expressant la marca, el model, el tipus d'arma, la categoria, el número de sèries i el calibre de l'arma).
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (S'ha de sol·licitar en qualsevol centre mèdic degudament autoritzat).
 • Comprovant de la liquidació de la taxa per a l'expedició de la targeta.

Requisits específics imprescindibles per a l'obtenció de la targeta d'armes:

 •  És imprescindible disposar del Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, dependent del Ministeri de Justícia, referent a la conducta i als antecedents penals de la persona sol·licitant, en compliment d’allò establert en l’article 98 del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes. En cas que la persona sol•licitant sigui menor d’edat, el certificat es referirà a qui n’exerceixi la pàtria potestat o tutela legal. El certificat d'inexistència d'antecedents penals el recavarà d'ofici l'Administració si el/la sol·licitant no s'hi oposa i, per tant, l'interessat/da no està obligat a aportar-lo. En cas d'oposició, haurà de ser el propi sol·licitant qui l'aporti.
 • És imprescindible disposar del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'armes d'aquesta categoria. Aquest certificat s'ha de sol·licitar en qualsevol centre mèdic degudament autoritzat.
 • Constar la inscripció de la persona sol·licitant en el padró d’habitants de l’ Ajuntament d’Olèrdola.
 • Tenir 14 anys d’edat complerts. En el cas dels menors d’edat, hauran d’obtenir l’autorització corresponent atorgada per la persona que exerceixi la pàtria potestat o tutela, que s’ha de responsabilitzar de l’actuació de la persona menor en el compliment de les normes definides en l'Ordenança municipal relativa a la tinença i ús d'armes i de la bona utilització de l’arma, i respondre dels danys i perjudicis que pugui causar el o la menor i del pagament de la multa per infracció, si escau, davant l’autoritat municipal.
 • Disposar de la factura o albarà d’adquisició de l’arma o contracte privat de compravenda, així com el document on se n’especifiquin les característiques: la marca, el model, la categoria, el tipus, el calibre, el número de sèrie i el sistema de tir. En defecte d’això, un informe de l’armer/a que contengui aquests extrems. En cas de renovació, només caldrà aportar la targeta anterior.
 • Informe expedit pels Agents Municipals que confirmi que l’arma autoritzada es correspon amb la documentació justificativa de la seva adquisició i amb les característiques regulades en l'Ordenança municipal relativa a la tinença i ús d'armes. Aquest informe serà emès d'ofici sense que l'interessat  n'hagi de sol·licitar la seva expedició. Tot i haver fet el tràmit per Internet, el/ la sol·licitant serà requerit/da pel servei d'Agents Municipals per tal que presenti l'arma/armes per a la seva inspecció presencial.
 • Aportar el justificant del pagament de la taxa establerta per a l'expedició del document administratiu.L'ingrés podrà efectuar-se a través de qualsevol dels números de compte disponibles en la instància específica de sol·licitud. 

Tramitació presencial:

Aquest servei també podrà realitzar-se mitjançant la compareixença física de l'interessat a les oficines municipals, aportant la documentació física descrita en l'apartat anterior. A més, també s'exigirà la presentació física de l'original del DNI. En cas de representació d'un menor, caldrà aportar el DNI del menor i el DNI del representant.

En cas de que l'interessat vulgui delegar la seva representació per a la realització del tràmit en un tercer, aquest haurà d'autoritzar-lo per escrit mitjançant un document degudament signat per l'interessat i adjuntant una còpia del DNI.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Termini de validesa de la targeta d'armes:

El període de validesa és de 5 anys a comptar des de la data de la seva expedició, que en tot cas estarà indicada en la mateixa targeta física expedida per l'Ajuntament.

Normativa relacionada:

Document Actions