Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta d'una pòlissa de servei d'aigua per a ús especial de boca contra incendis

Què és l’alta d’una pòlissa de servei d’aigua per a ús especial de boca contra incendi i quan és necessari sol·licitar-ho?

L’alta d’una pòlissa de servei per a ús especial de boca contra incendis és el tràmit per a poder obtenir el servei d’aigua contra incendis en els edificis que la Llei 3/2010 i el DC 2513/2017 determina que han de tenir aquesta protecció i es sol·licita quan no hi ha el servei donat d’alta i que amb anterioritat aquest servei havia estat donat d’alta.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica, que hagi adquirit o llogat un edifici que necessiti la protecció contra incendis o bé un representant d’aquest amb l’autorització pertinent.

Preu:

S’elaborarà un pressupost del cost d’execució i en el termini màxim de 90 dies, s’haurà de fer efectiu l’import assenyalat en la notificació.  Passat aquest termini sense que es verifiqui el pagament s’entendrà que el peticionari renuncia a la sol·licitud de connexió i es considerarà que ha desistit de la seva petició.

Període de sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud. Si la connexió a la xarxa està executada, sinó prèviament s’haurà de realitzar aquesta connexió. El termini es pot veure incrementat en un mes.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

1r. SOL·LICITAR INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ:

  • Formulari normalitzat de sol·licitud d'inspecció
  • Butlletí de conformitat de la instal·lació segellat per l’instal·lador o Certificat emès pel S.T. Indústria conforme la instal·lació ha estat realitzada per una persona/entitat autoritzada.
  • El DNI/NIE (Persones físiques) o NIF (persones jurídiques)
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s’haurà de presentar una autorització signada i DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

2n. CONTRACTACIÓ

 Essent el resultat de la inspecció conforme, ha de presentar la següent documentació:

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 30 02  o al correu olerdola@olerdola.cat 

Document Actions