Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de pòlissa del servei d'aigua de provisional d'obra a definitiu

Què és el canvi pòlissa provisional d’obres a definitiu del servei d’aigua i quan és necessari sol·licitar-ho?

És el tràmit en que un contracte provisional per obres es converteix en definitiu i és necessària la seva tramitació en quan l’obra ja ha estat executada i té els permisos corresponents per a poder ser habitat o bé per la realització d’una activitat comercial.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica, que tingui un contracte provisional d’obres o bé un representant d’aquest amb l’autorització pertinent.

Preu:

L’import de la contractació és de 75,93 €. Aquest import s’inclourà en la primera factura de subministrament. Segons el cas, aquest cost es pot veure incrementat per inspeccions addicionals i/o per drets de connexió.

En cas de no ser necessari canviar la ubicació del comptador es descomptaran les despeses de col·locació, i per tant, l’import de la contractació serà de 37,13 €.

Període de sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim de 6 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

1r. SOL·LICITAR INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

2n. CONTRACTACIÓ PER A ÚS DOMÈSTIC O COMERCIAL

  • Formulari normalitzat
  • l'Escriptura de propietat, del Contracte de Compravenda o bé del Contracte d'Arrendament.
  • Cèdula d'Habitabilitat (Només ús domèstic).l'art.11 del Decret 141/2012 s'estableix l'exigència d'incorporar la cèdula d'habitabilitat en vigor als contractes de subministrament per part de les empreses subministradores, així com la Llei 18/2007, insta a aquestes empreses a exigir dita cèdula vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar.
  • DNI/NIE o NIF (ambdues cares).
  • Llicència 1ª ocupació o aportar “Comunicació Prèvia” segons Art. 187 bis de TRLU (excepte primera ocupació parcial d’edificis que està subjecte a llicència)
  • Permís de l’Ajuntament (només per a ús comercial/industrial)
  • Llicència d’activitat (només per ús comercial/industrial).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s’haurà de presentar una autorització signada i DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 35 02 o al correu olerdola@olerdola.com.

Document Actions