Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Factura electrònica

Tota la informació en relació a com realitzar i trametre factures electròniques a través de la bústia e-FACT

Què és la factura electrònica?

 És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

Ha de complir amb el format facturae definit pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç de l'Estat. El mateix Ministeri el posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació de factures telemàtiques.

 Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

 D'acord amb la normativa actualment vigent, i a partir del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada telemàtic les entitats següents:

 • Societats Anònimes.
 • Societats de responsabilitat limitada.
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
 • Unions temporals d'empreses.
 • Agrupació d'interès econòmic, agrupació econòmica europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garanties.

Així mateix, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que:

En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents;

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligat`roia, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Presentació de factures electròniques:

Servei de recepció de factures electròniques pels proveïdors de l'Ajuntament d'Olèrdola:

La presentació de factures electròniques es realitza a través de l'e-FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC) posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Per tal que la factura tingui validesa legal ha d'estar signat digitalment amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat. Concretament, la signatura electrònica ha de ser reconeguda per CatCert. Per a més informació podeu consultar: http://www.catcert.cat

ACCÉS A LA BÚSTIA DE LLIURAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES (e-FACT)

CODI DIR 3: L01081458

Qui ho pot sol·licitar?

 Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament d'Olèrdola.

 Quan es pot sol·licitar?

 Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Per internet: La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l'Ajuntament d'Olèrdola el servei de tramesa de factures i documents annexos a aquestes.

A tenir en compte:

 L'Agència Tributària (AEAT) i el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (CAOC), usen el format XML donat per l'estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format "Facturae". Per a més informació, podeu consultar el següent web:

http://www.facturae.es

Servei de validació de documents electrònics: A través d'aquest servei de validació emès per l'Agència Catalana de Certificació i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 de desembre, es poden verificar els documents signats amb la signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la signatura manuscrita amb els consignats en paper: http://validador.catcert.cat/psiswebclient/

Beneficis que aporta la factura electrònica als proveïdors:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors ( les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
 • Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposeu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podeu agilitzar l'inici del còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Què és el Codi DIR3 i quin codi té l'Ajuntament d'Olèrdola?

 El codi DIR 3 és el "Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines de Registre", que és un inventari unificat i comú per a totes les Administracions Públiques de l'Estat Espanyol..

L'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat ( Reial Decret 4/2010), estableix que les Administracions públiques:

 • Mantindran una relació actualitzada dels seus òrgans administratius i oficines de registre i atenció ciutadana, i les seves relacions entre ells. Aquests òrgans i oficines es codificaran de forma unívoca i aquesta codificació es difondrà entre les Administracions Públiques.
 • Cada administració pública regularà la forma de creació i manteniment d'aquest Inventari, que s'enllaçarà i interoperarà amb l'inventari de l'Administració General de l'Estat en les condicions que es determinin per ambdues parts i en el marc d'allò previst en aquest decret; en el seu cas, les Administracions públiques podran fer ús del citat inventari centralitzat per a la creació i manteniment dels seus propis inventaris.

El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, ha creat un codi DIR3 per a totes aquelles administracions públiques que s'han acollit a la plataforma e-FACT, fet que també ha inclòs la creació i publicació d'un directori unificat amb els codis DIR3 de cadascuna de les administracions que s'hi acullen. per a l'Ajuntament d'Olèrdola, el codi DIR 3 és el següent: 

L01081458

Informació útil:

 A la web del CAOC, a la pàgina dedicada als proveïdors, podeu trobar tota classe d'informació que us pot ajudar, com ara:

-Saber com es generen les factures electròniques.

- Saber com lliurar-les a l'Administració.

- Saber com consultar l'estat de les vostres factures.

 Altres enllaços d'interès:

Aplicació gratuïta Facturae de Gestió de Facturació Electrònica que ofereix el ministeri d'Indústria i el Ministeri d'Hisenda

Per generar factures electròniques: http://www.hazteunafacturae.com

Per validar factures electròniques: http://www11.mityc.es/FacturaE

 Material d'interès:

Manual d'usuari de la bústia de lliurament de factures electròniques

Document Actions