Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IBI: Beneficis fiscals per família nombrosa i/o per instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric

Quines bonificacions hi ha en l'IBI?

 • Bonificació concedida per l'Ajuntament a les famílies nombroses, consistent en la reducció del 50% de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles, sempre que l'immoble de que es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la família. (S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants).
 • Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost, els béns immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum, que no estiguin obligats per normativa. El percentatge de bonificació queda regulat de la següent manera:

1. En el cas d’habitatges unifamiliars, la bonificació serà del 50% i s’aplicarà sempre que la instal·lació fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30% del consum elèctric anual de l’habitatge on estigui instal·lada.

2. En el cas d’habitatges plurifamiliars o comunitats de veïns que facin una instal·lació fotovoltaica per subministrar energia pels serveis comuns, la bonificació serà del 5% per a tots els habitatges vinculats sempre que la instal·lació tingui com a mínim una producció elèctrica dels 30% del consum anual dels serveis comuns.

3. En el cas d’habitatges unifamiliars, plurifamiliars o comunitats de veïns que faci una instal·lació fotovoltaica compartida per subministrar energia que doni serveis a varis locals i/o habitatges del municipi, la bonificació serà del 50% sempre que la producció elèctrica arribi com a mínim al 30% de la seva despesa elèctrica total.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es mantindrà, dins del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.

Gaudiran d'una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat instal·lacions solars tèrmiques, que no estiguin obligats per la normativa sectorial, urbanística o municipal vigent. L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per produir calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació.

La producció solar tèrmica ha de cobrir almenys el 60% de la despesa energètica associada a la producció d’ACS, que s’haurà de justificar adjuntant un estudi de consums energètics anuals d’ACS, signat per un tècnic competent, juntament amb el certificat tècnic de posta en funcionament de la instal·lació i contracte de manteniment anual.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es mantindrà, dins del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.

Es podrà acordar una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l’impost als immobles en el que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin d’especial interès o utilitat municipals per concórrer circumstàncies socials, específicament en la borsa de mediació de lloguer que justifiquin el reconeixement d’aquesta bonificació. Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Es considerarà que es desenvolupa una activitat econòmica de caràcter social a l’immoble en qüestió, quan el subjecte passiu ja tingui incorporat un habitatge o bé el que incorpori un habitatge a la Borsa d’Habitatge gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Per poder-se acollir a aquesta bonificació s’hauran de complir els requisits següents:

a) Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte de lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs municipals.

b) La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de l’oficina local d’habitatge gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

c) Si la sol·licitud es presenta dins del primer semestre de l’any natural, el percentatge de bonificació s’aplicarà sobre el 95% de l’import del rebut de l’IBI de l’any, si es demana en el segon semestre de l’any, el percentatge de la bonificació s’aplicarà sobre el 50% de l’import del rebut de l’IBI de l’any

Qui ho pot demanar?

En el cas del primer supòsit de bonificació, les persones que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a 1 de gener, que tinguin el seu domicili habitual a Olèrdola i que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o que en cas de ser llogaters, el propietari els hi repercuteixi l'impost.

En el segon supòsit, tots els subjectes passius establerts en l'ordenança.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Formes de tramitació

Per Internet:

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA

Atenció: Adjunt a la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació específica:
 • DNI del beneficiari
 • Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.
 • Títol de família nombrosa vigent, expedit per la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.
 • Volant de convivència 
 • En cas d’immobles de lloguer, justificant que acrediti que el propietari repercuteix l’Impost sobre béns immobles al llogater.

 Presencialment:

En cas de ser una persona física, també podeu presentar la sol·licitud presencialment a:

 • Qualsevol oficina de la xarxa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

          Adreça de Vilafranca: C/ de la Lluna, 4-6

         Horari: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.

         Telèfon: 93 472 92 15

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores.(Cal cita prèvia).

          Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

          Telèfon: 93 890 35 02

 Per Internet:

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES PER A L'APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC DE L'ENERGIA PROVINENT DEL SOL

Atenció: Adjunt a la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació específica:

 • Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

  a) Sol·licitud de bonificació de l’IBI

  b) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.

  c) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

  d) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

  e) En cap cas, la bonificació total, podrà superar el cost de la instal·lació, pel que caldrà justificar la despesa econòmica, que inclourà els components i mà d’obra.

  f) En el cas d’instal·lació solar tèrmica: Estudi justificatiu dels consums energètics anuals d’ACS, i de la producció mínima del 60% d’aquest consum amb les plaques solars, signat per un tècnic competent. També caldrà aportar el certificat d'homologació dels col·lectors instal·lats.

  g) En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum: Document o documents que acreditin que la instal·lació està executada i inscrita al Registre d’autoconsum de Catalunya (RAC). També caldrà aportar les factures corresponents al consum elèctric de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.

  (En cas de dubte sobre la idoneïtat de les instal·lacions realitzades podeu posar-vos en contacte amb els Serveis Tècnics municipals a través del correu: olerdola@olerdola.cat

Presencialment:

En cas de ser una persona física, també podeu presentar la sol·licitud presencialment a:

 • Qualsevol oficina de la xarxa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

          Adreça de Vilafranca: C/ de la Lluna, 4-6

         Horari: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.

         Telèfon: 93 472 92 15

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores.( Cal cita prèvia)

          Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

          Telèfon: 93 890 35 02

 

 

Document Actions