Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions a entitats en matèria d'acció social

Descripció 

Tràmit per a sol·licitar subvencions que atorga l’Ajuntament d’Olèrdola, per tal de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin com a objectiu la realització d’activitats en matèria d’acció social.

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes per al foment d’activitats i projectes que s’executin des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.

Formes de tramitació

Tramitació per Internet:

Les sol·licituds es presentaran telemàticament dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases específiques en el BOPB. (A comptar a partir de l'aixecament de la suspensió dels terminis en tràmits administratius).

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2020

 Adjunt a la sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació:

(Nota: Cap sol·licitud de subvenció será tinguda en compte sense la documentació annexa necessària per a la seva tramitació).

Sol·licitud de subvenció 2020

Memòria descriptiva del projecte (Annex 1) 

Pressupost d’ingressos i despeses previst pel projecte/activitat (Annex 2)

Declaració responsable (Annex 3)

Acceptació de la subvenció  (Annex 4) - A presentar un cop atorgada -

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anirà degudament signada pel representant legal de l’entitat i serà original o còpia degudament autentificada. Cada entitat només podrà presentar una instància de sol·licitud adjuntant tants annexos com projectes subvencionables sol·liciti.

Tots els documents annexables tenen format PDF i hauran de presentar-se degudament signats de manera digital per part del/la representant legal de l'entitat o amb el segell de signatura electrònica de l'entitat.

No teniu signatura digital?

- Demaneu el certificat de signatura electrónica personal que us ofereix gratuïtament la Generalitat de Catalunya a través del següent ENLLAÇ

-Demaneu el certificat d'entitat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) a través del següent ENLLAÇ

Normativa reguladora:

Bases genèriques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria de foment de projectes de cultura, esports i matèria social. (Publicades al BOPB de data 14/02/2020)

Normas y reglamentos generales para la adjudicación de subvenciones en el marco de la concurrencia competitiva, en la promoción de la cultura, los proyectos deportivos y la materia social. (Publicadas en el BOPB de fecha 14/02/2020)

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de foment de projectes en matèria d'acció social. (Publicat 12 de maig de 2020). 

Normas y reglamentos específicos para la concesión de subvenciones bajo la concurrencia competitiva en relación con la promoción de proyectos culturales. (Publicat 12 de maig de 2020). 

 

ACCÉS AL TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ 2019 (Fora de termini)

Instància de justificació.

Memòria de l’actuació.

Relació de despeses corresponents a l’activitat subvencionada.

Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i  procedència, o declaració de la seva inexistència.

Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració responsable.

Document Actions