Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de titularitat d'una activitat

Què és el canvi de titularitat d'una activitat?

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Qui ho pot tramitar?

Tant el transmitent com el nou titular.

Preu:

L'establert a l'ordenança fiscal

Període de la sol·licitud:

Es pot presentar en qualsevol moment.

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Requisits previs

  • El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
  • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Temps mitjà de resolució:

1 mes.
Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ DE TRANSMISSIÓ D'ACTIVITAT

Avís: Caldrà aportar, adjunt al formulari de comunicació, la següent documentació:

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Normativa:

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

• Ordenances municipals.

Altra informació d'interès

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Document Actions