Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaracions responsables d'habitatges d'ús turístic

Què són els habitatges d'ús turístic?

Els habitatges d'ús turístic tenen la consideració d'empreses turístiques d'allotjament, i requereixen la corresponent declaració responsable de compliment dels requisits exigits per la normativa vigent. D'aquesta manera, es garanteix una qualitat mínima exigible, i s'equiparen a la resta d'allotjaments turístics que necessiten dels permisos o llicències pertinents per desenvolupar la seva activitat.

El títol habilitant per a l'exercici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic, l'atorga l'ajuntament del municipi on està ubicat l'habitatge. Els ajuntaments poden establir procediments de control periòdic d'aquesta activitat en els termes, els terminis i les condicions que estableixin en les ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics, poden comportar l'extinció d'aquest títol.

Quines condicions ha de tenir un habitatge per poder ser legalitzat com a HUT?

 • Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat, com a qualsevol altre habitatge, i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

Qui és el titular de l'activitat d'habitatge d'ús turístic?

És el propietari de l'habitatge, que ha d'obtenir la corresponent habilitació municipal, tot i que la seva comercialització i gestió es pot encomanar a una tercera persona (intermediari o gestor).

Què s'ha de fer per legalitzar un habitatge d'ús turístic?

S'ha de posar en coneixement, de l'ajuntament corresponent, l'inici de l'activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable, en la qual s'ha de declarar:

 • Les dades d'identificació de l'habitatge i del seu titular.
 • Que disposa de la cèdula d'habitabilitat.
 • Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra que es descrigui en l'apartat anterior.

Preu:

Taxa segons ordenances fiscals

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any i sempre abans que venci el termini de caducitat de la llicència atorgada

Temps mitjà de resolució: 

2 mesos

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC

Avís: Caldrà aportar la documentació adjunta següent:

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

(No s'accepta el pagament amb targeta. Caldrà fer la liquidació en metàl·lic o bé mitjançant transferència bancària)

Quines obligacions té el titular d'un habitatge d'ús turístic?

 • Facilitar a l'ajuntament, als usuaris i als veïns un telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
 • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • Requerir el cessionari perquè abandoni l'habitatge, en el cas que no respecti les regles bàsiques de la convivència o incompleixi les ordenances municipals dictades a aquest efecte.
 • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
 • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Això significa que l'usuari de l'habitatge d'ús turístic està obligat al pagament d'aquest impost, que es realitza al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per part del propietari, qui haurà de presentar, en el seu moment, la liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.

Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge (Direcció General de la Policia)

Impost sobre les estades en establiments turístics (Agència Tributària de Catalunya)

 

 

Document Actions