Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El catàleg de camins d'Olèrdola

Presentació i accés al Catàleg de camins

El municipi d´Olèrdola s’ubica en un territori muntanyós, ja que limita amb els vessants occidentals del massís del Garraf, però també té molta part dins la plana del centre del Penedès, ocupada en la seva major part per el cultiu de la vinya. La superfície total d’Olèrdola és d’uns 30 Km2 i l’alçada va des dels 180 metres fins a una cota màxima de 465 metres (el Puig de l’Àliga), amb una altitud mitjana de 280 m.

La gran extensió del municipi, així com la seva dispersió, suposa l’existència d’un gran nombre de camins, de comunicació entre nuclis urbans, a masies i barriades disseminades i també camins agrícoles i muntanyosos.

L’objecte del Catàleg de Camins d’Olèrdola és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp de reconeixement dels camins municipals. Aquestes dades s’han organitzat en una base de dades amb la qual s’ha elaborat una fitxa per cada camí.

Per tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals, les característiques morfològiques, els seus elements constitutius,... D’aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la seva situació i el seu estat actual.

Per a la caracterització dels camins s’han definit els següents paràmetres que serà la informació mostrada a les fitxes d’inventari:

Dades identificatives

Codi del camí: S’ha donat un número a cada unitat inventariada.

Nom del camí: Nom del camí.

Extrem i topònim inicial i final: Topònim corresponent al punt d’inici o final del camí, que pot ser una  carretera, camí,  població, grup  de  cases, casa  aïllada, explotació o  equipament, lloc d’interès turístic o altres.

Situació: Plànol esquemàtic del terme municipal amb la traça del camí.

Dades Generals

Estat  general  del  camí:  Paràmetre  que  avalua  l’estat  general  dels  camins.  

Longitud: Llargada en metres del camí.

Amplada mitjana: Amplada mitjana en metres del camí.

Tipologia de camí:

 • Camí forestal: Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 m, que formen la xarxa forestal bàsica.
 • Pista forestal:  Vies  de  terra  o  pavimentades  connectades  amb  les  anteriors,  de característiques  similars,  construïdes  per  al  transport  d’aprofitaments  forestals, d’amplada mitjana de plataforma de 3 m, i formen la xarxa forestal.
 • Camí rural: Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de circulació permanent,  per  a  la  millora  d’infraestructures  agrícoles,  ramaderes  i forestals, i per a donar accés als nuclis rurals, cases aïllades, ...
 • Corriols i senders: Vials únicament aptes per al pas dels vianants.

Restricció de circulació: es determina si existeix algun tipus de restricció de circulació, segons els següents quatre criteris:

 • Cap restricció: Autoritzat a tots els vehicles o d’ús públic.
 • Prohibit permanentment: accés motoritzat prohibit permanentment.
 • Prohibit temporalment: accés motoritzat prohibit temporalment.
 • Prohibit parcialment: accés motoritzat prohibit parcialment.

Descripció i observacions

Descripció: Consideracions més rellevants observades durant la recopilació de les dades de camp, que permeten identificar els conceptes particulars i singulars de cada camí en concret.

Fotografia: de cada camí inventariat s’ha incorporat una pressa fotogràfica, que destaca alguna zona representativa del camí.

Perfil longitudinal: gràfic que mostra el tall longitudinal de l’inici al final del camí.

Inventari d’elements

Amplades: L’amplada del ferm determina en bona part la transitivitat del camí. La mesura s’ha realitzat de la part útil de rodament per vehicles i quan es tractava d’un sender de la part útil per als caminadors.

Ferm: Identificació dels ferms dels camins en quant a material de composició. Es consideren cinc tipus de ferms:

 • De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.
 • Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d’una mescla de material de diferent tamany granular compactat.
 • Aglomerat: capa de rodadura d’aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de reg asfàltic simple, doble, triple o equivalent.
 • Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.
 • Afloraments de roca.

S’han inventariat un total de 108 camins, amb una longitud total de la xarxa de 83,6 quilòmetres, dels quals 5.420 metres són inaccessibles doncs s’ha tancat el camí amb un filat electrificat.

La llargada dels camins varia dels 49 m que fa el camí de Cal Ximet (camí núm. 66), fins els 5.955 m que fa el camí d’Olèrdola (camí núm. 7).

ACCEDEIX AL CATÀLEG DE CAMINS D'OLÈRDOLA

Document Actions