Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació Prèvia d'Obres

Què és la comunicació prèvia d'obres i a quins actes afecta?

És la comunicació que els interessats han de fer a l'ajuntament per a realitzar qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en solars inedificats.

Estan subjectes a comunicació prèvia, d'acord amb el procediment establert en l'ordenança municipal sobre ús del sòl i edificació, i sempre i quan s'ajustin al planejament i a la legislació vigent, els actes següents:

 • Realització de treballs d'anivellament que no alterin en més d'un  metre les costes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l'edifici, sense aportació de terres.
 • Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d'arbres.
 • Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, desguàs i claveguerams exteriors, que no afectin a la via pública.
 • Establiment de tanques de precaució d'obres quan no s'ocupa la via pública.
 • Reparació de tanques, sempre que no impliqui modificació de les seves mides de les característiques existents, d'acord amb el planejament vigent.
 • Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura o les seves condicions de treball mecànic i millorin les condicions d'higiene i estètica. Caldrà aportar documentació gràfica definitòria de la intervenció (plànol de l'estat actual i reformat en planta i secció i fotografies).
 • Reparacions no estructurals de cobertes i terrats.
 • Execució de cales en interiors d'edificis per a canonades d'aigua, desguassos, gas, electricitat i similars, sempre i quan no s'afecti a cap element estructural de l'edifici.
 • Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d'una alçada inferior o igual a l'equivalent a planta baixa de més de dos plantes pis.
 • Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures d'edificacions.
 • Treballs consistents en arrebossats, enguixats, enrajolats, aplacats, pintats i assimilables d'habitatges que no modifiquin la distribució.
 • Treballs de reforma de cuines i banys d'habitatges que no modifiquin la distribució.
 • Col·locació o enretirada de falsos sostres.
 • Reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada igual o inferior a planta baixa més dos plantes pis.

També estan subjectes a comunicació prèvia, d'acord amb el procediments establert en aquesta ordenança, i sempre i quan s'ajustin al planejament i a la legislació vigent, els actes següents:

 • Obres de reforma interior d'edificis, sense intervenció estructural, en les quals no s'intervingui en façana, ni volumètricament, no es modifiqui l'ús, i sempre que no alterin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent.
 • Pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d'una alçada equivalents a planta baixa més de dos plantes pis.
 • Substitució o reparació estructural de cobertes i terrats, sense augment volumètric.
 • Col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats, d'acord amb la normativa vigent.
 • Treballs d'anivellament en parcel·les o a l'entorn de l'edifici construït, d'acord amb la normativa sobre moviments de terres i adaptació del terreny aplicable a la zona.
 • Execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals, ni a façana.
 • Reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada superior a planta baixa més dos plantes pis.

Resten subjectes a comunicació prèvia les instal·lacions de plaques fotovoltàiques per autoconsum. En aquest supòsit específic caldrà aportar la següent documentació adjunta a la sol·licitud de comunicació prèvia d'obres:

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra que es descrigui en l'apartat anterior.

Preu:

S'han de liquidar els següents conceptes:

 • Taxa urbanística: ( Ordenança fiscal núm. 31, article 6, epígraf 1.8 - 0,47% del pressupost, amb un mínim de 26,35€).
 • ICIO: ( Ordenança fiscal núm. 5, article 8 - 3,25% del cost de les obres). Atenció: Per a instal·lació de plaques fotovoltàiques s'aplica una bonificació del 50% en cas d'habitatges; si es tracta d'una altra tipologia d'edificacions la bonificació és del 25%.
 • Fiança de runes i terres: 120,00€ (S'haurà de dipositar en tots els casos, excepte en els supòsits de pintura, estucat i reparació de paraments de celoberts o patis de ventilació a partir d'una alçada inferior o igual a l'equivalent a planta baixa de més de dos plantes pis i reparació, conservació i manteniment de façanes amb una alçada igual o inferior a planta baixa més dos plantes pis i instal·lació de plaques fotovoltàiques.)

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any

Temps mitjà de resolució: 

Aquest tràmit no requereix resolució.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

En el cas de comunicació prèvia dobres per instal·lació de plaques fotovoltàiques, caldrà a portar, a més, la documentació descrita en l'apartat primer d'aquest tràmit.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Normativa:

Ordenança municipal sobre l'ús del sòl i edificació

Impostos, taxes i preus públics

Document Actions