Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia d'ocupació en edificis

Estan subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o am les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat final d’obra o, si s’escau de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’Ajuntament hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
 

Qui ho pot tramitar?

El titular de la llicència d'obres

Preu:

Taxa urbanística: (Ordenança fiscal núm. 31, article 6, epígraf 1.2 llicències de primera ocupació:

  • Per cada habitatge: 33,00€
  • Per cada 200m2 o fracció de local: 33,00€

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any

Termini de resolució: 

Aquest tràmit no requereix resolució.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OCUPACIÓ EN EDIFICIS

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

  • Certificat final d’obra subscrit per tècnics competents i visats pels corresponents col·legis professionals digitalment
  • Declaració responsable signada digitalment
  • Fotografies (façanes, alçada, volum, cossos sortints, accessos, etc.).
  • Model 902 del cadastre a efectes de l'impost de béns immobles.
  • Si es tracta d’una edificació aïllada o situada en un nucli que no tingui xarxa de clavegueram, caldrà aportar documentació de la fossa sèptica instal·lada, pel tractament de les aigües residuals
  • Model normalitzat d'autoliquidació degudament omplert
  • Comprovant de realització de l'autoliquidació mitjançant transferència bancària.

Els números de compte on es podrà realitzar la transferència són els següents:

Banc de Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509

Caixabank,SL “la Caixa” ES89 2100 3562 23 2200012742

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Normativa:

Ordenança municipal sobre l'ús del sòl i edificació

Impostos, taxes i preus públics

 

Document Actions