Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Devolució de la fiança de reposició de serveis i de runes per finalització d'obres

 

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

Qui ho pot tramitar?

La persona titular de la llicència d'obres o, en tot cas, qui hagi dipositat la fiança.

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant

Preu:

Gratuït

Període de la sol·licitud:

 Un cop finalitzades les obres

Temps mitjà de resolució: 

2 mesos amb caràcter general.

En els casos d’obres que impliquin l’obertura de rases en la via pública, la devolució de la fiança no es realitzarà fins que hagin transcorregut 6 mesos des de l’acabament de les obres.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

Per el tràmit de sol·licitud de devolució de fiança de runes:

  • Número de compte IBAN on es vol que es faci la devolució.
  • Certificat final de les obres subscrit pel tècnic director o, en cas que no sigui preceptiva la intervenció d'un tècnic en les obres, caldrà aportar declaració responsable de finalització de les obres subscrita pel promotor.
  • En els casos d’actuacions subjectes a comunicació prèvia, que generin un volum de runes molt petit, i quan l’import de la fiança de runes sigui de 120,00 €, caldrà aportar el justificant del dipòsit de les runes i terres generades a les deixalleries municipals.
  • En els casos d’obres majors i d’actuacions subjectes a llicència urbanística, quan l’import de la fiança de runes sigui de com a mínim de 150,00 € i pel que fa a les terres, sigui d’un mínim de 300,50 €, o bé la que determini la normativa sectorial vigent en cada moment, caldrà aportar un certificat emès per un  gestor de residus autoritzat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
  • Document normalitzat de dades bancàries degudament omplert i signat
  • Certificat de titularitat bancària 

Per el tràmit de sol·licitud de devolució de fiança de reposició de serveis:

  • Número de compte IBAN on es vol que es faci la devolució.
  • Certificat final de les obres subscrit pel tècnic director o, en cas que no sigui preceptiva la intervenció d'un tècnic en les obres, caldrà aportar declaració responsable de finalització de les obres subscrita pel promotor.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores (Cal cita prèvia).

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Normativa:

Ordenança municipal sobre l'ús del sòl i edificació

Impostos, taxes i preus públics

Document Actions