Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència de parcel·lació o certificat d'innecessarietat de llicència

La Llicència de parcel·lació autoritza la divisió simultània o successiva d'una o vàries parcel·les existents, un cop comprovat que s'adeqüen a la normativa vigent.

En el cas que els supòsits estiguin regulats a l'Art. 241 i següents del Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ajuntament emetrà un Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació.

Si el que es vol fer és una agrupació de parcel·les, no cal llicència, és una operació privada civil davant notari que finalitza amb la inscripció al Registre de la Propietat per part del notari.

És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

Qui ho pot tramitar?

El/s propietari/s de l’edificació i /o terreny o el seu representant.

Preu:

L'establert en l'ordenança fiscal

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any

Temps mitjà de resolució: 

1 mes

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O CERTIFICAT D'INNECESSARIETAT

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

  • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques. 
  • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
  • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral. 
  • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats. 
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.  Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

(No s'accepta el pagament amb targeta. Caldrà fer la liquidació en metàl·lic o bé mitjançant transferència bancària)

Normativa:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Document Actions