Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicències d'Obres

Què és la Llicència urbanística d'obres i quan és necessari demanar-la?

L'inici d'una activitat o d'un negoci acostuma a implicar algun tipus d'obra per la construcció del local que acollirà l'activitat o algun treball d'adequació d'un local ja existent. Les obres per construir un local poden tenir efectes sobre les persones i el medi. Per això, no podem edificar en qualsevol lloc ni de qualsevol manera. Hem de seguir una sèrie de normes i condicions descrites en la normativa: només es pot edificar en terreny urbà o urbanitzable, s'han de prendre les mesures necessàries per evitar danys en les propietats de tercers i les obres han de ser compatibles amb l'activitat del municipi.

Pel que fa a la legislació aplicable, la Llei d'urbanisme regula de forma general els actes de transformació dels terrenys que estan subjectes a una llicència. Per la seva banda, les ordenances dels ens locals han de determinar en cada cas els tràmits i el règim d'intervenció específica que s'han d'aplicar als treballs d'obres. La intervenció s'incrementa quan les actuacions tenen majors efectes sobre les persones i el territori i disminueix a mesura que l'afectació és menor.

Resten subjectes al règim de llicència urbanística les actuacions urbanístiques següents:

En general:

 • Usos i obres provisionals.
 • Parcel·lacions urbanístiques.
 • Constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal i la formalització d'altres operacions jurídiques que comportin un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent.
 • Ocupacions de via pública.
 • Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 • Obres en sòl urbanitzable.
 • Obres en sòl no urbanitzable.
 • Obres que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.
 • La primera ocupació parcial dels edificis i construccions.

Obres majors, obres que afecten al patrimoni i a l'estètica:

 • Obra nova, ampliacions, i rehabilitacions integrals de totes les edificacions i legalitzacions.
 • Rehabilitacions o reformes d'edificis inclosos en catàlegs d'interès historicoartístic o en instruments de planejament de protecció dels mateixos.
 • Modificació de façanes d'edificis, exceptuant intervencions de reparació, conservació i manteniment.
 • Muntatge de bastides a la via pública.
 • Obres d'enderroc total o parcial d'edificacions.

Diversos:

 • Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment o mòduls prefabricats, que per el seu muntatge s'hagi d'executar qualsevol tipus de fonamentació.
 • Construcció o instal·lació de murs i tanques.
 • Construcció de piscines
 • L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
 • L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • L'obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
 • La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
 • La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats, en els supòsits  en què ho exigeixi el planejament urbanístic.
 • Les actuacions o instal·lacions que efectuïn al subsòl.
 • La col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos de qualsevol activitat que sobresurtin més de 15cm. del pla de façana.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra que es descrigui en l’apartat anterior.

Preu:

L'establert per la taxa municipal de llicència d'obres (Article 6, epígraf 11).

Període de la sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim de resolució serà de 3 mesos com a màxim, a comptar des de l'endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'OBRES

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats en funció a la tipologia d'obres:

Per a la realització d’obres d’edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estrucutra o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, i en tot cas, les que afectin als fonaments o elements estructurals, les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents, les que modifiquin els usos preestablerts, o les que afectin a immobles protegits, caldrà aportar la documentació següent:

Excavacions o moviments de terres:

Per la resta d’obres farà falta la documentació següent:

 

Els números de compte on es podrà realitzar la transferència són els següents:

Banc de Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509

Caixabank,SL “la Caixa” ES89 2100 3562 23 2200012742

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

 

Document Actions