Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència de gual permanent

El tràmit permet realitzar totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres:

 • Sol·licitud de llicència de gual
 • Canvi de titular de la llicència de gual
 • Baixa de la llicència de gual
 • Duplicat de placa de gual

En cas de concessió de la llicència, tant l'adquisició del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment. La compra del gual s'haurà de realitzar a l'oficina d'Atenció Ciutadana previ pagament del preu públic establert (26€)

De la mateixa manera, si se sol·licita la baixa, la reposició de la vorera, les modificacions físiques de l'entrada i sortida de vehicles per impedir l'accés de vehicles de manera permanent i la retirada de la placa corresponent, és a càrrec de l'interessat.

Qui ho pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Preu:

L'adquisició de la placa de gual restarà subjecte al pagament del preu públic corresponent (26€), d'acord amb les ordenances fiscals.

(No s'accepta el pagament amb targeta. Caldrà fer la liquidació en metàl·lic o bé mitjançant transferència bancària)

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any

Requisits previs:

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual cal complir els requisits:

 • Que estigui donat d'alta al padró de guals municipals.
 • Ser titular de la llicència del gual.
 • Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

Per a la resta de casos, no cal complir cap requisit específic

Temps mitjà de resolució: 

3 mesos

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT

Avís: Caldrà aportar la següent documentació adjunta:

En cas d'alta:

 • Indicar el nombre dels vehicles que pugui contenir el local.
 • Presentar croquis en planta de l'immoble en el qual s'indiquin els accessos i la vorera, amb els elements estructurals, la vegetació i el mobiliari urbà indicats
 • Fotografies de la vorera i de l'entrada de vehicles
 • En el cas que el sol·licitant no sigui el propietari del local, haurà de justificar la conformitat del propietari respecte a la sol·licitud del gual.
 • En el supòsit de local de negoci, per obtenir llicència de gual o entrada de vehicles s'haurà d'acreditar que l'activitat exigeix necessàriament l'entrada i sortida de vehicles, i que disposa d'espai interior lliure per a un o més vehicles quan es tracti d'establiments amb exigència de càrrega i descàrrega de pesos importants.

En cas de modificacions:

 • Indicar el nombre dels vehicles que pugui contenir el local.
 • Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.)
 • Fotografies de la vorera i de l'entrada de vehicles
 • En el cas que el sol·licitant no sigui el propietari del local, haurà de justificar la conformitat del propietari respecte a la sol·licitud del gual.

En cas de baixa: 

 • Placa de gual original
 • Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.
 • Denúncia de robatori, si es dóna el cas
 • En el cas que el sol·licitant no sigui el propietari del local, haurà de justificar la conformitat del propietari respecte a la sol·licitud de baixa del gual.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Document Actions