Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Senyalització horitzontal de la via pública amb pintura

És el tràmit que s'ha de realitzar per sol·licitar la senyalització horitzontal (pintura groga) de les entrades i sortides de vehicles. Aquest pintat es realitzarà en tot cas per part de l'Ajuntament. 

La marca viària serà una línia longitudinal contínua groga de prohibició de parada (M-7.8) pintada a la calçada enfront de l‟accés dels vehicles, paral·lela a la vorera i adossada a la rigola. La longitud de la línia serà igual a l‟amplada del gual concedit. L‟amplada de la línia serà de 15 cm. La pintura haurà de ser groga acrílica de formulació específica per a vies urbanes.

Qui ho pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Preu:

L'establert en l'ordenança fiscal

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any

Temps mitjà de resolució: 

3 mesos

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA VIA PÚBLICA AMB PINTURA

Avís: Caldrà aportar la següent documentació adjunta:

  • Presentar croquis en planta de l'immoble en el qual s'indiquin els accessos i la vorera, amb els elements estructurals, la vegetació i el mobiliari urbà indicats
  • Fotografies de la vorera i de l'entrada de vehicles
  • En el cas que el sol·licitant no sigui el propietari del local, haurà de justificar la conformitat del propietari respecte a la sol·licitud del rebaix.
  • En el supòsit de local de negoci, per sol·licitar el rebaix s'haurà d'acreditar que l'activitat exigeix necessàriament l'entrada i sortida de vehicles, i que disposa d'espai interior lliure per a un o més vehicles quan es tracti d'establiments amb exigència de càrrega i descàrrega de pesos importants.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Document Actions