Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Punt d'Informació Local d'Habitatge

 

Ajuts per pagar el lloguer (Data limit fins a 19/06/2017)

 


Requisits:

 

Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).

Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l’any 2015 no superin els màxim establerts a la base 5 de      la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

Per calcular el límit d’ingressos:
· No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència)
· S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
------
 Ser titular del contracte de lloguer
de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
Per contractes a partir de l’1.6.2013 acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
------
No pagar un lloguer mensual superior a:
· Barcelona ciutat i la seva demarcació: 600€
· Demarcació de Girona i Tarragona: 450 €
· Demarcació de Lleida: 400 €
· Terres de l’Ebre : 350 €
------
 Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
------
 Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud
------
Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de :
· transferència bancària, ingrés en compte,
· rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
------
 Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.
------
 No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
------
 Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.
(Els supòsits de prohibició i el compliment de les obligacions tributàries es comprovaran d’ofici per l’AHC abans de la proposta de Resolució)

 

Termini de presentació


El termini de presentació: dos mesos des del mateix dia de la publicació al DOGC (finalitza el 19/06/2017)


Ingressos computables i limits
El límit màxim d'ingressos de la UC que permet l'accés a la priorització de l'ajut (LIUC), es determina en funció dels membres de la UC i les seves edats, expressat en nombre de vegades l'IRSC anual segons:


 1 persona adulta, límits 0.94 vegades l'IRSC
 2 o més persones:

· 1a. persona adulta, 0.94 vegades l'IRSC
· Per cada persona addicional de 14 anys o més s'afegeix 0.46 vegades l'IRSC
· Per cada persona addicional menor de 14 anys s'afegeix 0.28 vegades l'IRSC

Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors, no s'ha exhaurit la dotació pressupostària, podran resultar beneficiaries les UC amb ingressos no superiors a 2,80 IRSC.

 

Import de la subvenció


Aquesta subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

 Quantia: 40% de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€ anuals.

 Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

 Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

 Per els contractes de lloguer signats entre l'1.1.17 i la data en que s'acaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2017. (Import màxim 200€ mesuals.)


Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. S'inclou en aquest import: la renda, els endarreriments, les obres de millora i la repercussió de l'IBI i de la taxa d'escombraries.


Ajuts per pagar el lloguer:

1. RESOLUCIÓ GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2017.

Model de sol·licitud d'acord amb la resolució GAH/939/2017.

Model de Declaració Responsable d'ingressos percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al pagament del lloguer.

Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (àrea SEPA).

 

 

Busques pis o casa de lloguer?


Ets propietari d'un habitatge i el vols llogar amb seguretat?

A l'actualitat optar pel lloguer és una bona elecció. A l'Ajuntament d'Olèrdola trobaràs un PUNT D'INFORMACIÓ LOCAL D'HABITATGE que, amb col·laboració amb el Servei Comarcal d'habitatge, ofereix un servei absolutament gratuït per fer el vostre contracte de lloguer i també una borsa d'habitatges arreu de l'Alt Penedès.

Habitatges amb preus raonables i sempre en bones condicions. (Cliqueu aquí per veure els habitatges disponibles a l'Alt Penedès que s'acullen als criteris del Servei Comarcal d'Habitatge)

 

Ets propietari?

 

 

Si ets propietari d'un habitatge tinguis o no llogaters pots adreçar-te al nostre servei, on rebràs assessorament i on t'oferirem encarregar-nos de fer el contracte de lloguer i/o de buscar llogaters.

Accedeix al formulari de sol·licitud d'informació d'aquest servei .

Ajuts per llogar i millorar els habitatges

Tots els habitatges que es lloguen a través del Servei Comarcal d'habitatge obtenen una assegurança gratuïta i, en alguns casos, tant els propietaris com els llogaters poden obtenir ajudes per millorar l'habitatge o per facilitar el pagament per exemple, de les finances i d'altres despeses inicials.

Oferim:

 

 • Assegurança de la llar gartuïta.
 • Invetari de l'habitatge.
 • Elaboració del contracte de lloguer i assessorament al voltant del lloguer.
 • Possibilitat de demanar ajuts per pagar el lloguer i per les despeses inicials, com ara la fiança.
 • Possibilitat de demanar ajuts per condicionar i posar al dia l'habitatge.
 • Recerca de llogaters.
 •  

   

   

  A qui està adreçada la Borsa de Lloguer:

   

  Propietaris:

   

 • Propietaris d'habitatges de lloguer (particulars o no) que encara no tenen l'habitatge llogat i busquen llogater: Us oferim buscar llogater.
 • Propietaros que ja tenen llogater i estan pendents de fer el contracte: Us oferim fer el contracte de lloguer.
 • Propietaris que ja tenen l'habitatge llogat: Us oferim revisar el contracte i valorar si el podem millorar.
 •  

   

  A persones que volen viure o viuen de lloguer:

   

 • Que encara no tenen habitatge: Oferim la nostra borsa d'habitatges.
 • Que ja han trobat habitatge però encara no han fet el contracte: Oferim fer el contracte de lloguer.
 • Que ja estan vivint de lloguer: Oferim revisar el teu contracte de lloguer i valorar si el podem millorar.
 •  

  Si vols informació sobre aquest servei, omple  aquesta sol·licitud


  Quina documentació cal portar?

   

  En el cas del llogater:

   

 • Sol·licitud
 • DNI
 • 3 darreres nòmines Contracte de treball o declaració trimestral per autònoms
 •  

  En el cas del propietari:

   

 • Sol·licitud
 • DNI
 • Nota simple registral amb data actual
 • Escriptures Cèdula d'habitabilitat vigent
 • Certificat d'eficiència energètica vigent
 • Últims rebuts dels subministraments
 • Útlim rebut IBI
 • Últim rebut de la taxa municipal d'escombraries i clavegueram
 • Rebut de la comunitat de propietaris
 •  


  INFORMA'T A L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA

  Av. catalunya, 12. Telf. 938903502 ( Horari d'Atenció al Públic de dilluns a divendres de 7:30 a 15:00 hores)

  També podeu accedir a la pàgina web del Servei Comarcal d'Habitatge: www.ccapenedes.cat/habitatge

   

  Nota: Cal tenir en compte que tots els serveis aquí oferts tenen condicions concretes que cal revisar en cada cas per a la seva aplicació. Atès que aquesta publicació té caràcter divulgatiu i per tant es poden detallar les condicions concretes aplicables a cada servei i a cada persona o cas en particular, cal informar-se'n.

   

  Altres notícies d'interès: El Consell Comarcal consolida l'atenció integral en matèria d'habitatge

   

  Normativa aplicable:

  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen i Pla per al dret a l'habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d'habitatge, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d'ajuts relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.

  Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, defineix que són objectius de l'Agència l'execució i la gestió de les polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públqiues que en matèria d'habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públqiues de conformitat amb els principis de subsiderietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.

  El Pla per al dret a l'habitatge preveu la subscripció de convenis per a cosntruir o mantenir oficines locals d'habitatge amb les administracons locals que tinguin desplegament territorial.

  Conveni de col·laboració signat el 9 de desembre de 2015 entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olèrdola relatiu als programes socials d'habitatges i a punt d'informació local d'habitatge situat en el municipi d'Olèrdola.

  Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

  Document Actions