Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Beneficis fiscals relatius a l'IVTM

Quines bonificacions i exempcions hi ha en l'IVTM?

 • S’estableix una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
 • S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 25 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
 • S’estableix una bonificació de fins al 75% per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. Així doncs, s’estableixen les següents bonificacions:
  • Del 75% per cent per als vehicles elèctrics.
  • Del 50% per cent per als vehicles híbrids els sis primers anys.
  • Del 15% per cent per als vehicles amb emissions inferiors o iguals a 100 g CO2/km.
  • Del 5% per cent per als vehicles amb emissions entre 101 g CO2/km i 120 g CO2/km.
 • S'estableix l'exempció de l'IVTM per els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física.
 • S'estableix l'exempció de l'IVTM per els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives. 
 • S'estableix l'exempció de l'IVTM pels tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
 • Tots aquells altres supòsits de concessió obligatòria definits en l'ordenança fiscal

Qui ho pot demanar?

 Tots els subjectes passius establerts en l'ordenança.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Formes de tramitació

Per Internet:

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ DE L'IVTM

Atenció:
La documentació que caldrà aportar per les bonificacions serà:
 • La fitxa tècnica del vehicle, una còpia de les característiques tècniques del manual del vehicle i la documentació que acrediti que el vehicle té les característiques necessàries per demanar la bonificació.
 • DNI del titular
 • Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.

La documentació que caldrà aportar per les exempcions serà:

 • La fitxa tècnica del vehicle i el permís de circulació
 • DNI del titular
 • Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.
 • Resolució del reconeixement del grau de discapacitat, expedit per l'organisme competent. (En el supòsit d'exempció per minusvalia).
Presencialment:

En cas de ser una persona física, també podeu presentar la sol·licitud presencialment a:

 • Qualsevol oficina de la xarxa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

          Adreça de Vilafranca: C/ de la Lluna, 4-6

         Horari: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.

         Telèfon: 93 472 92 15

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Cal cita prèvia).

          Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

          Telèfon: 93 890 35 02

Document Actions