Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IBI: Beneficis fiscals per família nombrosa i/o per instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric

Quines bonificacions hi ha en l'IBI?

 • Bonificació concedida per l'Ajuntament a les famílies nombroses, consistent en la reducció del 50% de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles, sempre que l'immoble de que es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la família. (S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants).
 • Bonificació concedida per l'Ajuntament, consistent en la reducció del 10% de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles, en aquells immobles en els que s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. La bonificació serà durant els 3 períodes impositius següents al de la finalització de la instal·lació.

Qui ho pot demanar?

En el cas del primer supòsit de bonificació, les persones que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a 1 de gener, que tinguin el seu domicili habitual a Olèrdola i que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu domicili habitual, o que en cas de ser llogaters, el propietari els hi repercuteixi l'impost.

En el segon supòsit, tots els subjectes passius establerts en l'ordenança.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Formes de tramitació

Per Internet:

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA

Atenció: Adjunt a la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació específica:
 • DNI del beneficiari
 • Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.
 • Títol de família nombrosa vigent, expedit per la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.
 • Volant de convivència 
 • En cas d’immobles de lloguer, justificant que acrediti que el propietari repercuteix l’Impost sobre béns immobles al llogater.

 Presencialment:

En cas de ser una persona física, també podeu presentar la sol·licitud presencialment a:

 • Qualsevol oficina de la xarxa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

          Adreça de Vilafranca: C/ de la Lluna, 4-6

         Horari: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.

         Telèfon: 93 472 92 15

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores.

          Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

          Telèfon: 93 890 35 02

 Per Internet:

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES PER A L'APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC DE L'ENERGIA PROVINENT DEL SOL

Atenció: Adjunt a la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació específica:

 • Documentació acreditativa conforme s'han instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. (En cas de dubte sobre la idoneïtat de les instal·lacions realitzades podeu posar-vos en contacte amb els Serveis Tècnics municipals a través del correu: olerdola@olerdola.cat)

Presencialment:

En cas de ser una persona física, també podeu presentar la sol·licitud presencialment a:

 • Qualsevol oficina de la xarxa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

          Adreça de Vilafranca: C/ de la Lluna, 4-6

         Horari: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.

         Telèfon: 93 472 92 15

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores.

          Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

          Telèfon: 93 890 35 02

 

 

Document Actions