Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Liquidació dels pressupostos municipals

Per tal de donar compliment a allò que disposa l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb concordança a l'article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'Ajuntament aprova anualment la liquidació corresponent als pressupostos de la Corporació.

En aquest sentit, posem a disposició de la ciutadania la informació referent a les liquidacions, a les quals podeu accedir a continuació:

- Liquidació de pressupost any 2014

- Liquidació de pressupost any 2015

- Liquidació de pressupost any 2016

Document Actions