Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els Guàrdies municipals

Descripció del servei, tasques i contacte

Els Guàrdies municipals al servei de la ciutadania

El cos de Guàrdies Municipals d'Olèrdola va ésser creat a raó dels incendis que van afectar el municipi l'any 1994, i que van arrassar bona part de Catalunya.

Aquest cos es va crear amb l'idea que el municipi disposés d'una unitat d'emergència preparada per coordinar-se amb d'altres cossos de seguretat en situacions de risc concretes; no obstant, les seves funcions van anar-se incrementat successivament arran de les creixents necessitats del municipi, que va viure un gran creixement demogràfic i industrial i que, per tant, precisava d'uns serveis més complets de vigilància i control.

És així com el dia 2 de novembre de l'any 1995 va entrar en funcionament el servei regular d'Agents, que va iniciar-se amb un cos format per dues persones, i que s'ha vist incrementat fins als sis membres que hi ha actualment.

Els Guàrdies Municipals treballen els 365 dies de l'any i estan operatius les 24 hores del dia, per tal de poder resoldre problemàtiques derivades no tan sols de la seguretat pública, sinó també de suport a tots els ciutadans.

 Les seves tasques

Les seves tasques es defineixen a través del reglament que regula el cos i que també es comprèn en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. Aquestes són les següents:

1. Custodiar i vigilar béns, serveis, istal·lacions i dependències municipals.

2. Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.

3. Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

4. Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucionjs i de les altres disposicions i actes municipals.

Pel desenvolupament de les funcions establertes anteriorment, els agents municipals poden exercir les actuacions següents:

a) Patrullar tot el terme municipal per controlar les activitats que es realitzin al municipi revisant en tot moment l'estat de la via pública.

b) Emetre informes i aixecar actes de les activitats que es realitzin dins el terme municipal, d'ofici o a requeriment de l'Alcalde, del regidor delegat o d'altres regidories.

c) Formular denúncies per infraccions a les normes de circulació i ordenar la retirada de vehicles, si s'escau.

d) Formular denúncies per incompliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i d'altres disposicions i normes municipals.

e) Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i l'entorn.

f) Col·laborar aen les tasques judicials pròpies del Jutjat de Pau quan siguin requerits per fer-ho.

g) Donar suport a l'administració municipal en totes aquelles tasques que, d'acord amb la normativa vigent, li siguin encomanades per l'alcalde, el regidor delegat i/o el cooordinador/a de servei.

h) Informar de les incidències del servei al regidor delegat o a l'alcalde o a la persona en la que aquests deleguin.

i) I altres funcions que els siguin encomanandes.

En l'exercici de llurs funcions, els efectius del Servei d'Agents municipals de l'Ajuntament d'Olèrdola gaudeixen a tots els efectes de la condició d'agents de l'autoritat.

Contacte

Per a posar-se en contacte amb el cos de Guàrdies municipals podeu trucar al telèfon 93 890 16 70

També podeu posar-vos en contacte amb ells a través del telèfon de l'Ajuntament d'Olèrdola: 93 8903502 i mitjançant el correu electrònic olerdola@olerdola.cat

Normativa Reguladora del Cos de Guàrdies Municipals

Accés al reglament del Cos de Guàrdies Municipals de l'Ajuntament d'Olèrdola.

Document Actions